بررسی امکان کاهش اثر تغییر پارامترهای اقلیمی بر تولید ذرت دانه ای در شمال شرق ایران

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

چکیده
توسعه و ارزیابی راهکارهای سازگاری با تغییر اقلیم به منظور مدیریت اثرات آن ضروری می باشد. هدف از این مطالعه کم کردن پاسخ عملکرد ذرت دانه ای به آثار پتانسیل تغییر پارامترهای اقلیمی و ارزیابی کارایی تغییر تاریخ کاشت ذرت به عنوان یکی از گزینه های کاهش این تغییر در استان خراسان است. در این تحقیق، دو مدل گردش عمومی (HadCM3 و IPCM4)، سه سناریوی تغییر اقلیم (A1B، A2 و B1) و چهار منطقه در استان خراسان (مشهد، بیرجند، بجنورد و سبزوار) مورد استفاده قرار گرفت. مدل رشد و نمو مورد استفاده مدل CSM-CERES-Maize بود. ریز مقیاس نمایی و تبدیل داده های آماری مورد نیاز طی 100 سال آینده با استفاده از مدل LARS-WG انجام شد. نتایج نشان داد که در تمام نقاط مورد مطالعه، طی 100 سال آینده عملکرد دانه ذرت نسبت به دوره پایه به میزان 1 تا 39 درصد کاهش خواهد یافت. اگرچه از شمال به جنوب استان روند خاصی مشاهده نشد، با این وجود بیشترین عملکرد شبیه سازی شده دانه ذرت تحت سناریوی A1B (12234کیلوگرم در هکتار)، سناریوی A2 (12662 کیلوگرم در هکتار) و سناریوی B1 (12653 کیلوگرم در هکتار) در دوره 2039-2010 در تاریخ کاشت 30 خرداد برای بجنورد به دست آمد. کمترین عملکرد شبیه سازی شده دانه ذرت تحت سناریوی A1B (3320کیلوگرم در هکتار)، سناریوی A2 (2370 کیلوگرم در هکتار) و سناریوی B1 (3582 کیلوگرم در هکتار) در دوره 2099-2070 در تاریخ کاشت 15 خرداد و برای سبزوار به دست آمد. به طور کلی نتایج نشان داد که تغییر تاریخ کاشت ذرت از اردیبهشت به خرداد برای تمام نقاط به استثنای سبزوار می تواند گزینه مناسبی برای کاهش آثار تغییر اقلیم باشد.

واژه های کلیدی: سناریوهای تغییر اقلیم، شبیه سازی رشد گیاه زراعی، عملکرد ذرت، مدل گردش عمومی

عنوان مقاله [English]

Investigation of Mitigation of Climate Change Impacts on Maize Production in Northeast of Iran

نویسندگان [English]

  • A. Lashkari
  • A. Alizadeh
  • M. Bannayan Awal
Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

Abstract
Development and evaluation of mitigation strategies are very crucial to manage climate change risk. Research objectives of this study were (1) to quantify the response of maize grain yield to potential impacts of climate change and (2) to investigate the effectiveness of changing sowing date of maize as a mitigation option for Khorasan Province which is located in northeast of Iran. Two type of General Circulation Models (HadCM3 and IPCM4) and three scenarios (A1B, A2 and B1) at four locations (Mashhad, Birjand, Bojnourd and Sabzevar) employed in this study. Statistical downscaling method was applied for developing quantitative relationship between large scale atmospheric variables (predictors) and local variables (observes), and generating daily climatological variables performed by LARS-WG stochastic weather generator. The CSM-CERES-Maize model was used to achieve study objectives. The result showed that the simulated grain yields of maize gradually would decrease (ranged from -1% to -39%) during future 100 years compared to baseline under different scenarios and two GCM at all study locations. In general, Bojnourd experienced the highest simulated grain yields of maize under A1B scenario (12234 Kg/ha), A2 scenario (12662 Kg/ha) and B1 scenario (12653 Kg/ha) during the period of 2010-2039 by planting date of 19 June. Sabzevar experienced the lowest simulated grain yields of maize under A1B scenario (3320 Kg/ha), A2 scenario (2370 Kg/ha) and B1 scenario (3582 Kg/ha) during the period of 2070-2099 by planting date of 4 June. Delayed sowing of maize crop (from May to June) at all locations, except for Sabzevar is the most effective management factor in mitigating the thermal detrimental effects.

Keywords: Climate change scenarios, Crop growth simulation, General Circulation Model, Maize yield

CAPTCHA Image