دوماه نامه

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد.

3 تهران

چکیده

چکیده
به دلیل تفکیک فضایی کم یا ساده سازی برخی پدیده های خرد مقیاس در مدل های گردش عمومی جو، این مدل ها نمی توانند تقریب درستی از شرایط آب و هوایی منطقه مورد مطالعه ارائه دهند، لذا بایستی خروجی آن ها تا حد ایستگاه هواشناسی ریز مقیاس گردد. در این تحقیق داده های مدل گردش عمومی جو HADCM3 با به کارگیری مدل LARS-WG5 طبق سه سناریوی A2 , A1B و B1 تأیید شده IPCC ریزمقیاس شده و تغییرات فصلی بارش، دمای کمینه، دمای بیشینه و ساعت آفتابی استان خراسان رضوی در دوره 2030- 2011 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که میزان بارش در سه فصل پاییز، زمستان و بهار در تمام شهرهای استان به استثنای تربت جام که در هر سه فصل مذکور و نیز کاشمر که در پاییز دارای روند کاهشی می باشند، افزایش خواهد یافت. بیشترین میزان افزایش بارندگی مربوط به شهر قوچان و کمترین آن متعلق به ایستگاه سرخس می باشد. دمای کمینه در همه فصول و طبق هر سه سناریوی مذکور در غالب شهرستان ها دارای روند افزایشی است. تنها استثنای این مورد نیز در شهرستان سرخس و در فصل پاییز بر مبنای سناریوی A1B رخ داده است. در رابطه با دمای بیشینه و ساعت آفتابی، هرچند سه سناریوی مطرح، الگوی یکسانی را تبیین نمی کنند اما به صورت کلی می توان گفت در 20 سال آتی، دمای بیشینه استان خراسان رضوی، افزایش و میزان ساعت آفتابی کاهش خواهد یافت. همچنین با وجود تغییرات کمتر دمای بیشینه نسبت به دمای کمینه، افزایش دمای متوسط هوا در این دوره قابل انتظار می باشد. بنابراین طبق این نتایج، شرایط اقلیمی استان خراسان رضوی در 20 سال آتی تفاوت محسوسی با شرایط فعلی خواهد داشت و برنامه ریزی های بلندمدت و استراتژیک برای مدیریت این شرایط، ضروری به نظر می رسد.

واژه های کلیدی: تغییر اقلیم، ریزمقیاس نمایی، مدل گردش عمومی جو، مدل LARS-WG5

عنوان مقاله [English]

Prediction of Seasonal Variations of Climatological Parameters over Next 20 Years by Using Statistical Downscaling Method of HADCM3 Data(Case Study: Khorasan Razavi Province)

نویسندگان [English]

  • B. Ashraf 1
  • M. Mousavi Baygi 2
  • G.A. Kamali 3
  • K. Davari 1

1 Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad

2 Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad

3 Department of Meteorology, Faculty of Science, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran

چکیده [English]

Abstract
Due to low spatial resolution or simplifying of some micrometeorological phenomena, atmospheric general circulation models are not able to give a good estimation for weather conditions over study area. So their outputs should downscale into weather stations scales. In this research data of HADCM3 downscaled by using LARS-WG5 with three scenarios, confirmed by IPCC including A1B, A2 and B1 and seasonal variations of precipitation, min temperature, max temperature and sunshine hours of Khorasan Razavi province were investigated over 2011- 2030. Results show that the amount of precipitation in all stations will increase in autumn, winter and spring except Torbat-jam. Also the amount of precipitation in Kashmar during the autumn will decrease. The maximum and minimum increases in precipitation are belonging to Ghoochan and Sarakhs respectively. The results also show that the minimum temperature in all seasons and under three scenarios indicate rising trend in most cities. The only exception in this case occurred in autumn for Sarakhs based on A1B scenario. About maximum temperature and sunshine hours, although three scenario would not explain the same pattern, but generally in the next 20 years, the maximum temperature of Khorasan Razavi province, will increase and sunshine hours will decrease. Also despite the variation of maximum temperature is less than minimum temperature, is expected increase of average air temperature in this period. So according to these results, climatic conditions of Khorasan Razavi province in the next 20 years will have noticeable different with the present conditions and seems necessary, long-term and strategic planning to manage this situation.

Keywords: Climate change, Downscaling, General circulation model, LARS-WG5 model

CAPTCHA Image