بررسی اثر رشد گیاهان در تراکم‌های مختلف بر پاک‌سازی هیدروکربن‌های نفتی خاک

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
آلودگی های نفتی، از جمله رایج ترین و خطرناک ترین آلاینده هایی هستند که باعث آلودگی محیط زیست می شوند. تکنولوژی نو ظهور گیاه-پالایی به منظور پالایش برخی آلودگی ها، از جمله آلودگی های نفتی، به دلایل هزینه ی کم و پایین بودن تکنولوژی مورد نیاز، در دنیا بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در این پژوهش با هدف پاک‌سازی مناطق آلوده به هیدروکربن های نفتی، سه گیاه جو، ماش و لوبیا از دو خانواده ی گرس و لگومینه انتخاب و در سه سطح تراکم І، Π و Ш که به‌ترتیب بیشتر می شد ( گیاه جو و ماش به‌ترتیب10-15-20 و لوبیا 5-10-15 عدد بذر در هر گلدان) در قالب طرح بلوک کامل تصادفی، آزمایش فاکتوریل، در سه تکرار در خاک آلوده و غیر‌آلوده کشت گردیدند. آلودگی اولیه و آلودگی خاک در سه مرحله ی جوانه زنی، رویشی و زایشی رشد گیاه اندازه‌گیری گردید و نتایج با استفاده از نرم افزار SAS تجزیه و تحلیل گردید. نتایج نشان داد که حداکثر نرخ پالایش مربوط به گیاه جو در سطح تراکم Ш بود که میزان آلودگی را تا 78/45 درصد کاهش داد. به‌طور‌کلی به‌ علت مقاومت بالای گیاه جو به آلودگی در طول رشد و نرخ پالایش بالای آن، در بین تیمارهای مورد آزمون مناسب ترین تیمار جهت گیاه پالایی، تشخیص داده شد.

واژه‌های کلیدی: آلودگی، جو، خاک، لوبیا، ماش، نفت

عنوان مقاله [English]

The Effect of Plants' Growth at Different Densities on Soil Petroleum Hydrocarbons Remediation

نویسندگان [English]

  • S. Seyed Alikhani
  • M. Shorafa
  • A. Tavassoli
  • - S.S. Ebrahimi
چکیده [English]

Abstract
Petroleum pollution is one of the most common and dangerous pollutions that is due to petroleum industries such as refineries, and consequently of oil pipes and tanks leak causing environmental pollutions. One of the newest born technologies in this area is phytoremediation, in which plants are used for decreasing of petroleum pollution. This technology is used for remediation of soil, underground and waste water pollution, because of low expenses and simple application. In this research bioremediation system by three plants barley, vetch and bean at three levels of density, with three replications in factorial experiments, randomized complete block design (RCBD) was used. In three steps of plant growth, concentration of total petroleum hydrocarbons (TPHs) of soil was measured. Statistical analysis showed that the amount of soil remediation had a direct relation with increasing plant density levels. The maximum remediation belonged to barley which in it's maximum density level, it reduced the amount of pollution up to 45.78%. Generally, because of high resistance of barley to petroleum pollution and it’s ability for remediation of pollution, barley was recognized as the best plant among the evaluated treatments for remediation of petroleum polluted soils.

Keywords: Barley, Bean, Petroleum, Pollution, Soil, Vetch