دوره و شماره: دوره 25، شماره 5، آذر و دی 1390 
9. توزیع مکانی فلوراید در آب های زیرزمینی و خاک بخشی از اراضی دشت اراک

10.22067/jsw.v0i--.11215

مریم محسنی سجادی؛ مجید افیونی؛ حسین خادمی؛ سید اسداله محسنی موحد؛ شمس اله ایوبی


15. کارآیی مدل رقومی ارتفاع و مشتقات آن در نقشه‏برداری خاک با استفاده از مدل استنباطی خاک- سرزمین (SoLIM)

10.22067/jsw.v0i--.11274

محسن باقری بداغ آبادی؛ محمدحسن صالحی؛ جهانگرد محمدی؛ نورایر تومانیان؛ عیسی اسفندیارپور بروجنی