بررسی ظرفیت تثبیت پتاسیم در تعدادی از خاک‌های زیر‌کشت نیشکر خوزستان

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
این پژوهش به‌منظور بررسی اثر غلظت پتاسیم اعمال شده و سابقه کشت بر میزان تثبیت پتاسیم در خاک‌های زیر‌کشت نیشکر خوزستان در شرایط اینکوبیشن ( رطوبت FC و دمای c30)، اجرا گردید. بدین منظور تعداد 70 نمونه مرکب خاک در قالب 35 جفت از دو عمق 30-0 و 60-30 سانتی‌متری از خاک‌های زیر‌کشت نیشکر مزارع سه کشت و صنعت هفت تپه (با حداکثر 41 سال سابقه کشت)، کارون (با حداکثر 26 سال سابقه کشت) و طرح توسعه نیشکر (با حداکثر 8 سال سابقه کشت) نمونه‌برداری شد. به‌منظور بررسی اثرات تیمار پتاسیم و سابقه کشت گیاه نیشکر بر میزان تثبیت پتاسیم، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل با چهار سطح پتاسیم اعمال شده (صفر، 150، 300 و 600 میلی‌گرم در کیلو‌گرم خاک) و سابقه کشت در چهار سطح (کمتر از 10 ، 20-10، 30-20 و بیش از30 سال) در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی انجام شد. نتایج نشان داد که میزان تثبیت پتاسیم در خاک‌های مورد مطالعه از 1-mg kg 74/17 تا 1-mg kg 15/129 متغیر بود. با افزایش غلظت پتاسیم اعمال شده (در دامنه غلظت‌های مطالعه شده) هم مقدار و هم درصد تثبیت پتاسیم افزایش یافت (P

عنوان مقاله [English]

Study of Potassium Fixation Capacity in Some Under-Cultivation Sugarcane Soils in Khuzestan

نویسندگان [English]

  • A. Bostani
  • Gh. Savaghebi
چکیده [English]

Abstract
This study was conducted to investigate, under incubation conditions (FC moisture and temperature of 30o c), the effect of the potassium concentration and the cultivation background on the K- fixation in Khuzestan’s sugarcane under-cultivation soils. For this reason, 70 complex soil samples in 35 pairs each coupled out of two different depths (0-30 and 30-60 cm), chosen from the under-cultivation soils of 3 different farmland: Haft Tappeh Agro- industry (with a maximum cultivation background of 41 years), Karun (with a maximum cultivation background of 30 years), and sugarcane Development Plan (with a maximum cultivation background of 8 years) were supplied. In order to study of the effect of the Potassium concentration and the sugarcane cultivation background on the K- fixation, a factorial experiment with 4 levels of the K concentration (0, 150, 300, 600, mg kg -1), and 4 levels of the cultivation background (less than 10 years, 10-20, 20-30, and more than 30) in based on completely randomized design was conducted. The results showed that the amount of Potassium fixation ranged from 17.74 mg kg -1 to 129.15 mg kg-1. With an increase in the potassium concentration, the amount and percentage of the K- fixation were both increased (p