بررسی شرایط هیدرولیکی در آزمایش تحکیم با نرخ کرنش ثابت و روش تعیین نوع جریان آب منفذی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
در این تحقیق آزمایش تحکیم با نرخ کرنش ثابت در شرایط غیر‌دارسی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور معادله جدیدی برای تحکیم با نرخ کرنش ثابت در شرایط رژیم جریان غیر‌دارسی ارائه گردید. همچنین جهت اعتبار‌سنجی معادله ارائه شده، آزمایش‌های تحکیم با کرنش ثابت تحت نرخ‌های مختلف کرنش بر روی انواع مختلف نمونه‌های خاک انجام پذیرفت. نتایج آزمایش‌های صورت گرفته و مقایسه آنها با معادله ارائه شده نشان داد که جریان زهکشی در بخش ابتدائی از آزمایش غیر‌دارسی بوده که معمولاً در انتهای آزمایش به حالت دارسی تبدیل می‌گردد. بر اساس نتایج حاصله آستانه تبدیل جریان غیر‌دارسی به دارسی وابسته به تغییرات فشار آب منفذی نسبت به تنش کل وارد بر نمونه بوده و می‌توان آن‌را از روی تغییرات شیب منحنی نسبت فشار آب منفذی به تنش کل تشخیص داد.

واژه‌های کلیدی: تحکیم، جریان غیر‌دارسی، فشار آب منفذی، کرنش ثابت

عنوان مقاله [English]

Investigation on Hydraulic Conditions in CRS Consolidation test and a Method to Determination of Pore Water Flow Regime

نویسندگان [English]

  • H. Ahmadi manager
  • H. Rahimi
  • A. Soroush
چکیده [English]

Abstract
At present study constant rate of strain (CRS) consolidation under Non-Darcy condition was investigated. In this study a governing conditions of drainage pore water were investigated using proposed equation. The CRS experiments under different rates of strain were conducted on different soil samples. Results these experiments and there comparison with proposed equation showed that flow of pore water drainage in the most part or each test was Non-Darcy and changed to Darcy condition in the final one forth of test. According to the results the threshold that Non-Darcy flow changes to Darcy is dependent on variations of relative pore water pressure versus total strain and it can be determined based on variations in inclination of relative pore water pressure-total stress curve.

Keywords: Consolidation, Constant strain, Non-Darcy flow, Pore pressure