منحنی فرمان بهره برداری از سد مخزنی درودزن با استفاده از مدل آبدهی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
با توجه به تغییرات زمانی آبدهی رودخانه ها و نیازها جهت استفاده مناسب از آب ذخیره شده در مخزن سدها باید از قواعد بهره برداری از مخزن استفاده شود. قواعد بهره برداری با منحنی فرمان مشخص می شوند. یکی از روش های تهیه منحنی فرمان استفاده از مدل آبدهی می باشد که بهره-برداری از مخزن را به حجم ذخیره مخزن در ابتدای دوره ارتباط می دهد. در این پژوهش پس از تشریح سیاست بهره برداری استاندارد (SOP)3 و مدل آبدهی4، دو برنامه کامپیوتری به زبان فرترن برای بهره برداری مخزن بر اساس این مدل ها تهیه شد. سپس بر اساس مدل آبدهی، منحنی فرمان سد مخزنی درودزن به‌دست آمده و نتایج آن با مدل شبیه سازی SOP مقایسه شد. نتایج نشان داد مجموع مربعات کمبود در مدل آبدهی به میزان قابل توجه 26/73 درصد کمتر از مدل SOP می باشد که بیانگر توانایی مدل در استخراج منحنی فرمان بهره برداری از سد می باشد. مدل آبدهی با قابلیت تامین نیازهای قطعی ضمن کاهش میزان کمبود آب، شدت کمبودها را کنترل می کند و به‌طور یکنواخت در تعداد سال های بیشتری توزیع می نماید.

واژه های کلیدی: بهره برداری از مخزن، سد درودزن، سیاست بهره برداری استاندارد (SOP)، مدل آبدهی

عنوان مقاله [English]

Reservoir Operation Rule Curve of Doroodzan Dam using Yield Model

نویسندگان [English]

  • A. Emadi
  • M. Khademi
چکیده [English]

Abstract
Regarding temporal variation of rivers discharge and demands, for suitable use of dam reservoirs stored water, application of operation rule curves is necessary. Operation rules are expressed with rule curves. Application of yield model is one of the methods of operation curve preparation, which correlates reservoir operation with reservoir storage volume in first period. In this study after description Standard Operation Policy and yield model, based on these models two computer programs in FORTRAN language were prepared for reservoir operation. Then based on yield model, Doroodzan dam rule curve achieved based on yield model and results were compared with SOP model. Results showed that sum square of deficit in yield model was significantly 73.27 percent less than SOP model, which expresses model ability in derivation of dam reservoir operation rule curve. Yield model in addition to decrease of water deficiency, supplies absolute demands and distributes deficit uniformly in more years.

Keywords: Reservoir operation, Yield model, Standard Operation Policy (SOP), Doroodzan Dam