بررسی آزمایشگاهی ﺗﺄثیر زئولیت بر رفتار خاک های شالیزاری منطقه گیلان در مراحل بروز ترک در حالت آبیاری تناوبی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران، کرج

چکیده

چکیده
برنج را می توان در خاک های مختلفی کاشت ولی خاک با بافت سنگین با نفوذپذیری کم برای رشد و نمو آن مناسب تر از انواع دیگر بافت خاک است. فرض بر این است که وجود زئولیت در خاک می تواند در حفظ رطوبت و جلوگیری از بروز ترک در خاک مؤثر باشد. به منظور بررسی اثر زئولیت بر وضعیت رطوبتی و خواص هیدرولیکی خاک های شالیزاری استان گیلان، فاکتور زئولیت در چهار سطح (صفر، 8، 16، 24 تن در هکتار) در پنج مرحله رطوبتی خاک (اشباع، ظهور ترک موئین، ترک نهایی، بازگشت از ترک نهایی به ترک موئین، از بین رفتن ترک) در سه تکرار به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی در یک بافت خاک (رس سیلتی) به عنوان بافت غالب منطقه گیلان در شرایط آزمایشگاهی در مؤسسه تحقیقات برنج کشور اجرا گردید. نتایج نشان داد که با افزدون زئولیت، رطوبت در مرحله اشباع تغییر چندانی نکرد، حال آنکه با اضافه کردن زئولیت ذخیره رطوبتی در مرحله ترک موئین تا 7 درصد و در مرحله ترک نهایی به میزان 17 درصد افزایش یافته است. بعد از یک سیکل خشک و تر شدن، مقدار رطوبت و وزن مخصوص ظاهری به مقدار اولیه خود باز نگشت. همچنین حجم آماس در روند تر شدن خاک به مراتب کمتر از میزان حجم نشست در روند خشک شدن خاک بود و خاک به حجم اولیه خود باز نگشت. همچنین نتایج نشان داد که اثر زئولیت بر حجم آب مصرفی نیز در سطح آماری 5% معنی دار گردیده است.

واژه های کلیدی: برنج، خاک های ترک دار، زئولیت، کلینوپتیلولایت، وضعیت رطوبتی

عنوان مقاله [English]

Laboratory Study the Effects of Zeolite on Guilan Province’s Paddy’s Soils Behaviors in the Occurrence of Difference Stages of the During Cracks Intermittent Irrigation

نویسندگان [English]

  • M. Alizadeh
  • F. Mirzaei
  • T. Sohrabi
Department of Irrigation, Natural Resources and Agriculture College, University of Tehran (Karaj)
چکیده [English]

Abstract
Rice can be cultivated in various soils but soil with heavy texture and low permeability is more appropriate for its growth than other types of soil texture. It’s assumed that existence of zeolite in soil can be effective for moisture retention and avoiding of occurrence of crack in soil. In order to investigation of the effect of zeolite on moisture status and hydraulic properties of Guilan province’s paddy’s soils, zeolite factor was conducted in four levels (0, 8, 16, 24 tons per ha) in five stages of soil moisture (saturation, appearance of capillary crack, final crack, returning from final crack to capillary crack, destruction of crack) in three replications as factorial based on complete randomized block design in a soil texture (Silty clay) as the dominant texture in Guilan area in Iran’s Rice Research Institute. Results showed that moisture in saturation stage did not change much by adding zeolite, while in capillary crack stage, moisture storage has increased to 7% and in final crack stage, it has increased to 17 %. So you see, after a cycle of dry and wet, the amount of moisture and bulk density has not turned back to its primitive amount, also the volume of inflammation in soil’s moistening trend is far lower than the volume of subsidence in soil’s drying trend and the soil has not turned back to its primitive volume. Finally, the effect of zeolite on the volume of consumable water has been significant at five percent statistical level.

Keywords: Zeolite, Clinoptilolite, Cracked soil, Water condition, Rice

CAPTCHA Image