بررسی تاثیر هوادهی و پوشش‌دهی‌‌ بر نفوذ تجمعی و سرعت نفوذ نهایی خاک چمن لولیوم

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهرکرد

چکیده

چکیده
هوادهی به منظور کاهش تراکم و بهبود نفوذپذیری خاک و نیز تقویت رشد، روی پوشش‌های چمنی چند ساله اعمال می‌شود. برای ارزیابی اثرات هوادهی و پوشش‌دهی بر پدیده نفوذ آب در یک زمین چمن چند ساله، آزمایش فاکتوریلی در قالب طرح کاملاً تصادفی در خرداد ماه 1388 در شهر اصفهان انجام شد. هوادهی با سه سطح A0 (بدون هوادهی)، A1 و A2 (ایجاد سوراخهائی با قطر 1 در یک شبکه منظم سطحی با ابعاد بترتیب 5×5 و 10×5 سانتی‌متر) به عنوان یک فاکتور و پوشش‌دهی با دو سطح T0 و T1 (با و بدون پوشش) به عنوان فاکتور دیگر آزمایش انتخاب شدند. برای مطالعه میزان تأثیر و بقاء اثر اعمال تیمارها روی پدیده نفوذ، نفوذسنجی در سه دوره زمانی (10، 70 و 130 روز پس از اعمال تیمارها) به روش استوانه‌های دوگانه انجام گرفت و تجزیه و تحلیل داده‌ها به کمک نرم‌افزار SAS انجام شد. نتایج نشان داد اعمال تیمار A2T1 در مقایسه با تیمار شاهد (A0T0) نفوذ تجمعی را 286 درصد افزایش داده و سرعت نفوذ پایه را از 4/0 به 1 سانتیمتر بر ساعت ارتقاء می‌دهد. تفاوت اثر اعمال دو تیمار A1T1 و A2T1 روی نفوذ معنی‌دار نبود ولی هر دو با تیمار A0T0 تفاوت معنی‌دار داشتند لذا اعمال تیمار A2T1 در مقایسه با A1T1 به لحاظ دارا بودن Ip کمتر از نظر فنی-اقتصادی ارجح است. هوادهی، نفوذپذیری خاک را بهبود بخشیده و پوشش‌دهی، ماندگاری اثر آن را افزایش می‌دهد. هوادهی بدون پوشش برای پوشش چمن در مناطق سیل‌خیز توصیه می‌شود.

واژه‌های کلیدی: پوشش‌دهی، چمن لولیوم، سرعت نفوذ نهایی، نفوذ تجمعی، هوادهی

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Aeration and Topdressing on Cumulative and Basic Infiltration Rates of soil covered by Loliumgrass

نویسندگان [English]

  • M.R. Nori Emamzadeie
  • A. Rahmati
  • B. Ghorbani
  • A.R. Mohammadkhani
Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture, Shahrekord University
چکیده [English]

Abstract
Aeration is conducted on the perennial grasses such as lawns to reduce soil compaction and enhances the growth as well as improves soil infiltration. In order to evaluate the effects of aeration and topdressing on water infiltration phenomenon in a perennial lawn a factorial experiment in a completely randomized design was conducted in the city of Isfahan in June 2009. Aeration, as the main experimental factor, consists of three levels, A0 (without aeration), A1 and A2 (with punching 1 cm diameter holes on the surface in a regular grid pattern and dimensions of 5×5 and 10×5 cm, respectively) and mulching, as the second experiment factor, consists of two levels, T0 and T1 (with and without any cover), were used for this purpose. To find the effects of the treatments on infiltration phenomena, infiltration was measured using Double Ring Method at three periodic times, i.e., 10, 70 and 130 days and data were analyzed ultimately using SAS software. The drawn results showed that applying A2T1 treatment, compared with A0T0 treatment as a control, increased cumulative infiltration by 286 percent and improved the final infiltration rate from 0.4 to 1 cm/h. On the other hand, A1T1 and A2T1 treatments application had no significant effect on the infiltration, but the effects of both treatments were significantly different from control, A0T0. On this basis, applying A2T1 treatment compared with A1T1 is technically and economically preferred, because of low Ip index. On overall, aeration improves soil permeability and its effects last by topdressing materials. By the way, aeration without topdressing is recommended for the lawn in flood prone areas.

Keywords: Aeration, Basic Infiltration Rate, Cumulative Infiltration, Loliumgrass, Topdressing

CAPTCHA Image