اثر غرقاب، لجن فاضلاب و کود دامی بر ویژگی های رشد گیاه آفتابگردان در یک خاک شن لومی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تبریز

چکیده

Abstract
The effects of waterlogging and organic fertilizers on sunflower (Helianthus annuus L.) growth characteristics were investigated in greenhouse conditions. A factorial experiment based on completely randomized design with three replications was conducted including duration of waterlogging at five levels (0, 2, 4, 8, 22 days) and source and amount of organic fertilizer at five levels (0, 15 and 30 grams of both manure and sewage sludge per kg of soil). The results showed that by increasing the duration of waterlogging, leaf chlorophyll index, wet and dry weight of root and shoot as well as shoot/root dry weight ratio were decreased but plant height and stem diameter were increased and leaf area did not change significantly. By application of both organic fertilizers chlorophyll index, leaf area, stem diameter, wet and dry weight of shoot and root, and shoot/root dry weight ratio were increased but plant height did not change significantly. The interactive effect of waterlogging and organic fertilizer on chlorophyll index, leaf area and shoot/root dry weight ratio was significant but on other studied characteristics was not significant. The highest amount of wet weight of shoot and root and leaf area was found in 30 grams of sewage sludge and without waterlogging treatment. The sewage sludge increased sunflower shoot and root growth more than cow manure. The results also showed that the dry matter of sunflower shoot was more sensitive than of roots to waterlogging stress.

Keywords: Sunflower, Waterlogging, Organic fertilizer, Sewage sludge, Growth

عنوان مقاله [English]

The Effects of Waterlogging, Sewage Sludge and Manure on the Growth Characteristics of Sunflower in a Sandy Loam Soil

نویسندگان [English]

  • N. Najafi
  • S. Mardomi
Department of Soil Science, Faculty of Agriculture, University of Tabriz
چکیده [English]

چکیده
تأثیر مدت غرقاب شدن خاک، منبع و مقدار کود آلی بر ویژگی های رشد گیاه آفتابگردان ((Helianthus annuus L. در شرایط گلخانه ای بررسی گردید. آزمایش به صورت فاکتوریل و در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی با سه تکرار شامل مدت غرقاب در پنج سطح (0، 2، 4، 8، 22 روز) و منبع و مقدار کود آلی در پنج سطح )شاهد، 15 گرم کود گاوی، 30 گرم کود گاوی، 15 گرم لجن فاضلاب و 30 گرم لجن فاضلاب بر کیلوگرم خاک( انجام شد. نتایج نشان داد که با افزایش مدت غرقاب شاخص کلروفیل برگ‌ها، وزن تر و خشک ریشه و بخش هوایی و نسبت وزن خشک بخش هوایی به ریشه کاهش یافتند ولی ارتفاع گیاه و قطر ساقه در محل طوقه افزایش یافتند و سطح برگ‌ها تغییر معنی داری نکرد. با کاربرد هر دو کود آلی شاخص کلروفیل، سطح برگ‌ها، قطر ساقه در محل طوقه، وزن تر و خشک ریشه و بخش هوایی و نسبت وزن خشک بخش هوایی به ریشه افزایش یافتند ولی‌ ارتفاع گیاه تغییر معنی داری نکرد. اثر متقابل غرقاب و کود آلی بر شاخص کلروفیل برگ‌ها، سطح برگ و نسبت وزن خشک بخش هوایی به ریشه معنی دار بود ولی بر سایر صفات مورد مطالعه معنی دار نبود. بیشترین وزن تر بخش هوایی و ریشه و سطح برگ‌ها در تیمار بدون غرقاب و کاربرد 30 گرم لجن فاضلاب بر کیلوگرم خاک مشاهده گردید. لجن فاضلاب رشد بخش هوایی و ریشه آفتابگردان را بیشتر از کود گاوی افزایش داد. حساسیت ماده خشک بخش هوایی آفتابگردان به تنش غرقاب بیشتر از ماده خشک ریشه بود.

واژه های کلیدی: آفتابگردان، رشد، غرقاب، کود آلی، لجن فاضلاب

CAPTCHA Image