تعیین بهترین تابع آب-شوری کوشیا در اراضی شمال استان گلستان

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز ملی تحقیقات شوری

2 دانشگاه فردوسی مشهد

3 گلستان

چکیده

چکیده
به منظور بهینه کردن مدیریت آبیاری در مناطق خشک و نیمه خشک نیاز است که توابع تولید آب-شوری گیاه مورد بررسی قرار گیرد. به منظور بررسی واکنش کوشیا به اثر توام شوری و کم آبی آزمایشی در طی دو سال زراعی 87 و 88 در شمال گرگان انجام شد. این آزمایش با شش سطح شوری آب آبیاری ( dS/m5/1، 7، 14، 21، 28 و 35) و سه سطح کاربرد آب (25، 75 و 125درصد نیاز آبی) در سال 1387 به‌صورت کشت تابستانه و با همان سطوح شوری آب آبیاری چهار سطح کاربرد آب (50، 75، 100، 125درصد) در سال 1388 به‌صورت کشت بهاره اجرا شد. چهار نوع تابع خطی ساده، لگاریتمی، درجه دوم و متعالی ارزیابی شدند. نتایج نشان داد که در شرایط توام شوری و خشکی، تابع درجه دوم عملکرد کوشیا را بهتر از توابع دیگر پیش‌بینی می کند. نسبت نهایی نرخ جایگزینی نشان داد که می توان برای رسیدن به عملکرد یکسان عوامل فوق را در دامنه وسیعی از مقادیر آن ها جایگزین کرد. تولید نهایی آب مصرفی (MPAW) و شوری آب (MPECw) به‌ترتیب در سال اول 7/6 و 154- کیلوگرم در هکتار و در سال دوم به‌ترتیب 8/4 و 511- کیلوگرم در هکتار بود.

واژه های کلیدی: تابع تولید، شورزیست، کمیت آب، کیفیت آب

عنوان مقاله [English]

Water-Salinity Production Function of Kochia in the North of Golestan

نویسندگان [English]

  • M. Salehi 1
  • M. Kafi 2
  • A.R. Kiani 3
1 National Salinity Research Center
2 Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad
3 Agricultural and Natural Resources, Research Center of Golestan
چکیده [English]

Abstract
In order to optimize the water management in agriculture in semi arid and arid conditions water-salinity function should be evaluated. In order to evaluate salinity and deficit irrigation two experiments were conducted in 2008 and 2009. Kochia was grown with six levels of saline water (1.5, 7, 14, 21, 28, and 35 dS/m) and three levels of applied water (25, 75, and 125 percent of the water requirement) in 2008 and four levels of applied water (50, 75, 100, and 125 percent) in 2009. Data were analyzed using linear, quadratic, Cobb-Douglas and transcendental functions. Results showed that quadratic function estimated yield better under salinity and water stress. Marginal rate of technical substitution showed that water salinity and water supply can be substituted with the other in a wide range in order to achieve equal amount of yield. Marginal production of water quantity and quality were 6.7 and 154 kg.ha-1 in 2008 and 4.8 and -511 kg.ha-1 in 2009, respectively.

Keywords: Production function, Halophyte, Water quality, Water quantity

CAPTCHA Image