اثر دوره های تر شدن/خشک شدن، انجماد/ذوب شدن و فعالیت کرم های خاکی بر ویژگی های هیدرولیکی خاک

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

هدف این پژوهش بررسی اثر بالقوه تغییرات فیزیکی و بیولوژیکی شبیه سازی شده بر ویژگی های هیدرولیکی خاک در ستون های خاک آماده شده می باشد. از دو خاک لوم رسی و لوم شنی برای ستون های خاک دست خورده و بازساخته شده استفاده گردید. برای این منظور خاک نمونه برداری شده از الک 8 میلی متری عبور داده شد و در داخل ستون های بزرگ پر شد. در کل 24 عدد ستون خاک آماده گردید که 8 عدد از آنها به عنوان خاک دست خورده و بقیه (16 عدد) در شرایط مزرعه تحت تأثیر دوره های تر شدن/خشک شدن و انجماد/ذوب شدن (تغییرات فیزیکی) قرار گرفتند. سپس 8 عدد از ستون های مذکور تحت تأثیر فعالیت کرم های خاکی (تغییرات بیولوژیکی) قرار گرفتند. آزمایش ها در 4 تکرار انجام شد. اعمال تیمارهای آزمایشی (میانگین تغییرات فیزیکی، بیولوژیکی و بافت خاک) در خاک های دست خورده، سبب کاهش چگالی ظاهری (5/6 درصد) و افزایش منافذ درشت (8/39 درصد)، منافذ متوسط (8/32 درصد)، منافذ ریز (0/20 درصد)، گنجایش زراعی (4/28 درصد)، نقطه پژمردگی (5/7 درصد)، مقدار آب فراهم (3/43 درصد) و همچنین رطوبت حجمی نظیر مکش ماتریک 5 سانتی متر (1/28 درصد) در ستون های خاک گردید. همچنین افزایش بیشتر مقادیر در خاک لوم رسی نسبت به خاک لوم شنی دیده شد که تأثیر مثبت رس در فرایند تشکیل منافذ و ساختمان خاک را تصدیق می کند. این تغییرات به معنی تأثیر دوره های تر و خشک شدن و انجماد و ذوب شدن در بازسازی ساختمان خاک می باشد

کلیدواژه‌ها


CAPTCHA Image