دوره و شماره: دوره 26، شماره 2، خرداد و تیر 1391 
16. تعیین آرایش مناسب قطره چکان ها در اراضی شیب دار دشت فتحعلی مغان

10.22067/jsw.v0i0.14171

عادل محمدی؛ محمدحسن بیگلویی؛ محمدرضا خالدیان؛ علیرضا مریدنژاد؛ هما پورحاج شکر


22. بررسی تغییرات زمانی و مکانی دوره های خشک سالانه و فصلی در استان خراسان

10.22067/jsw.v0i0.14189

علیرضا فرید حسینی؛ آتنا روشنی؛ مریم عرفانیان؛ محمد بنایان اول؛ امین علیزاده


23. امکان سنجی کشت گیاه شوررست مرتعی Puccinellia distans در آب‌های شور نامتعارف

10.22067/jsw.v0i0.14192

احمد عبدل زاده؛ مصطفی رقیمی؛ پویان مهربان؛ محسن قلیپور؛ ادریس میرزاعلی