شبیه‌‌سازی شاخص سطح برگ و عملکرد کلزا تحت شرایط تنش آب در اقلیم نیمه‎خشک

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

یکی از راه‎های آزمون جنبه‌های مختلف مدیریت گیاهان زراعی، مدل‎سازی رشد آنها با هدف پیش‎بینی عملکرد گیاه تحت شرایط متفاوت می‎باشد. پیش‎بینی صحیح عملکرد گیاه زراعی جهت مدیریت مناسب سیستم‎های زراعی در مناطق خشک و نیمه‎خشک با در نظر گرفتن کمبود آب ضرورت دارد. هدف از این مطالعه ارائه مدلی ساده برای پیش‎بینی عملکرد کلزا بر اساس شاخص سطح برگ شبیه‌سازی شده در شرایط تنش آب بود. در این مدل شاخص سطح برگ بر اساس درجه روز تجمعی و شاخص تنش آب شبیه‎سازی شد. موازنه آب خاک توسط مقدار تخلیه رطوبت از منطقه توسعه ریشه‎ها، تبخیر و تعرق واقعی گیاه، رواناب و نفوذ عمقی شبیه‎سازی شد. داده‎های ورودی مورد نیاز مدل شامل داده‎های آب و هوا (میزان تشعشع خورشیدی، درجه حرارت حداقل و حداکثر و بارندگی)، اطلاعات مربوط به خاک و گیاه می‎باشد. مدل برای رقم زرفام تحت شرایط تنش و عدم تنش در سال زراعی 84-1383 برای شرایط مشهد ساخته شد و در سال 85-1384 برای تیمارهای مربوطه ارزیابی شد. مدل در کلیه تیمارها و طی هر دو سال پیش‎بینی قابل قبولی از شبیه‎سازی شاخص سطح برگ و عملکرد کلزا نشان داد.

کلیدواژه‌ها


CAPTCHA Image