دوماه نامه

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه تحقیقاتی پسته کشور

2 موسسه تحقیقات پسته کشور

چکیده

برداشت بی رویه از منابع آب کشاورزی در استان کرمان، باعث شده تا سالانه بطور متوسط حدود 1 متر افت سطح آب زیرزمینی را در این مناطق داشته باشیم. راندمان آبیاری سطحی در باغ های پسته، به دلیل خصوصیات ذاتی این روش آبیاری و نیز به کارگیری غیر صحیح آن، پائین می باشد. در شرایط بحرانی کنونی توسعه اصولی سیستم های آبیاری تحت فشار تاثیرات بسزایی در بالا بردن راندمان کاربرد آب در باغ های پسته این منطقه دارد. لذا در این تحقیق دو سیستم آبیاری قطره ای سطحی و زیرسطحی (با دو عمق نصب 30 و 50 سانتیمتر) با سه تیمار آبیاری به میزان 40، 60 و 80 درصد نیاز آبی درختان پسته در روش آبیاری سطحی، به مدت 4 سال مورد مطالعه قرار گرفت. صفات رویشی و زایشی درختان، صفات کمی و کیفی محصول، کارایی مصرف آب و چگونگی توزیع رطوبت و همچنین شوری در محدوده ریشه درختان، از مهمترین فاکتورهای مورد اندازه گیری بودند. بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق، عمق نصب 30 سانتیمتر، بهترین وضعیت را داشت. بین سیستمهای آبیاری، مقادیر 60 و 80 درصد نیاز آبی، اختلاف معنی داری نداشتند این در حالی است که مقدار آب بکاررفته به میزان 40 درصد نیاز آبی، بر روی اغلب فاکتورهای مورد ارزیابی اثرات منفی معنی داری، نشان داد. بنابراین آبیاری قطره ای زیرسطحی با عمق نصب 30 سانتیمتر و میزان آب 60 درصد نیاز آبی در روش آبیاری سطحی، با کارایی مصرف آب 290/0 کیلوگرم محصول خشک در هر متر مکعب آب مصرفی و 25 درصد صرفه جویی در مصرف آب نسبت به روش آبیاری قطره ای سطحی، بهترین تیمار شناخته شد و قابل توصیه است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparing Effects of Surface and Subsurface Drip Irrigation Systems on Growth and Yield on Mature Pistachio Trees

نویسندگان [English]

  • N. Sedaghati 1
  • S.J. Hosseinifard 2
  • A. Mohammadi Mohammadabadi 2

1 Iran's Pistachio Research Institute

2 Iran's Pistachio Research Institute

چکیده [English]

Unsustainable harvesting of agricultural water resources in the province of Kerman, has caused an annual average of one-meter drop in ground water levels. Surface irrigation methods in pistachio trees have low efficiency because of inherent characteristics and its incorrect application, as well as low access to water resource in pistachio regions. Therefore under the current critical condition, basic development of pressurized irrigation systems is an effective step to raise water use efficiency in the pistachio orchards. In this research, two irrigation systems including conventional surface drip irrigation and subsurface drip irrigation (SDI) with two drip line depths (30cm and 50cm) with three levels of water irrigation in each treatment, including 40%, 60% and 80% of irrigation requirement of pistachio in surface irrigation system (2932, 4398 and 5864 m3/ha.year respectively) for four years, was studied. Growth and yield factors, water use efficiency (WUE) and water and salinity distribution in root zone were measured. The results indicated that 30cm installation depth was the best treatment. Between irrigation systems, amounts of 60% and 80% irrigation requirement don't have significant difference, but 40% irrigation requirement treatment, affected negatively on most of evaluated factors significantly. Therefore with regard to all evaluated factors in this research, subsurface drip irrigation with buried drip line at 30cm and 60% of irrigation requirement of pistachio in surface irrigation system, with water use efficiency of 0.290kg/m3 and 25% water saving in comparison with surface drip irrigation system, was the best treatment and recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • salinity
  • subsurface drip irrigation
  • Water use efficiency
CAPTCHA Image