دوره و شماره: دوره 26، شماره 3، مرداد و شهریور 1391 

مقالات پژوهشی

توزیع عناصر آرسنیک و سلنیوم در خاک های اطراف معدن مس سرچشمه کرمان

10.22067/jsw.v0i0.14862

محمدرضا شایسته فر؛ نجمه شفیعی؛ حسین شیرانی؛ علی رضایی؛ محمدرضا کارگر دیانتی


تعیین تابع برتر آب – شوری - عملکرد در دو رقم پنبه

10.22067/jsw.v0i0.14932

محمدحسین نجفی مود؛ امین علیزاده؛ کامران داوری؛ محمد کافی؛ علی شهیدی


پرش هیدرولیکی بر روی بستر با زبری های نیم استوانه ای شکل

10.22067/jsw.v0i0.14947

پرستو پارسامهر؛ علی حسین زاده دلیر؛ داوود فرسادی زاده؛ اکرم عباسپور