افزایش کارآیی استخراج گیاهی سرب از خاک بوسیله هویج باکاربرد کی لیت های طبیعی و سنتزی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده

استخراج گیاهی یکی از روش های آلودگی زدایی سرب از خاک محسوب می شود. استفاده از عوامل کی لیت کننده در خاک می تواند کارآیی این روش را افزایش دهد. در این پژوهش، اثر کاربرد کی لیت های طبیعی و سنتزی بر کارآیی استخراج سرب از خاک توسط هویج مورد بررسی قرار گرفت. فاکتورهای آزمایشی شامل: 1) 6 سطح سرب: صفر، 100، 200، 300، 500 و 800 میلی گرم در کیلوگرم خاک از منبع نیترات سرب، 2) کی-لیت : EDTA4، NTA5 و اسید اگزالیک و 3) غلظت کی لیت: صفر، 5/2، 5 و 10 میلی مول در کیلوگرم خاک بود. نتایج نشان داد EDTA به طور مؤثری باعث افزایش غلظت سرب در محلول خاک شد، به گونه ای که در غلظت 10 میلی مولار آن، سرب قابل استخراج از خاک 463 برابر نسبت به شاهد افزایش یافت. با افزایش غلظت کی لیت ها، غلظت سرب در شاخساره و ریشه نیز افزایش یافت. بیشترین مقدار سرب در شاخساره و ریشه در غلظت 10 میلی مول بر کیلوگرم EDTA و سطح 800 میلی گرم بر کیلوگرم سرب خاک به ترتیب 342 و 301 میلی گرم در کیلوگرم بدست آمد. با افزایش غلظت سرب و کی لیت، پتانسیل استخراج گیاهی سرب از خاک افزایش یافت، به طوری که بیشترین مقدار سرب استخراج شده از خاک در طول دوره رشد هویج، در بالاترین سطح آلودگی خاک و غلظت EDTA، برابر 1367 گرم در هکتار بدست آمد. نتایج این پژوهش نشان داد که هویج توانایی زیادی در جذب و تجمع سرب در اندام های خود دارد و بنابراین می تواند به عنوان گیاهی سرب اندوز در فناوری پالایش گیاهی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Enhancing Phytoextraction of Lead Contaminated Soils by Carrot (Daucus carrota) Using Synthetic and Natural Chelates

نویسندگان [English]

  • E. Babaeian
  • M. Homaee
  • R. Rahnemaie
Department of Soil Science, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University, Tehran
چکیده [English]

Phytoextraction is a remediation technology for contaminated soils with lead (Pb). The application of chelating agents can be resulted in high efficiency in this method. In current study, the effect of synthetic and natural chelates applicationon efficiency of lead phytoextraction from soil by carrot was investigated. The experiment factors were 1) six levels of Pb (0, 100, 200, 300, 500 and 800 mg Pb kg-1 soil, added as Pb(NO3 )2, 2) chelates (EDTA, NTA and oxalic acid, and 3) chelate concentration (0, 2.5, 5 and 10 mmol kg-1 soil). The results indicated that EDTA effectively increased the Pb content in soil solution. At the highest applied rate (10 mmol EDTA kg-1), it resulted in 463-fold increase in extractable Pb, compared to the control treatment. Pb content in the shoot and taproot increased with the chelates application rates.The highest Pb content in the shoot (342.2±13.9 mg kg-1) and root (310 ±15.5 mg kg-1) occurred in 10 mmol kg-1 EDTA when Pb level was 800 mg kg-1. Pbphytoextraction potential increased with increasing thechelate and Pb concentration. Maximum Pb extraction from soil (1208±26.6 g ha-1 yr-1) during growth season occurred in 10 mmol kg-1 EDTA, when soil Pb level was 800 mg kg-1. It may be concluded that carrot can take up high amount of Pb and concentrate it in its roots and shoots. Thus, it can be introduced as a lead accumulator to phytoextractPb from contaminated soils.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soil Contamination
  • Oxalic acid
  • Lead
  • EDTA
  • NTA
CAPTCHA Image