تاثیر استفاده از آب مغناطیسی روی میزان آبشویی کاتیون ها و آنیون های خاک شور در شرایط آزمایشگاهی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید چمران اهواز

2 آبیاری وزهکشی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی آزمایشگاهی تاثیر استفاده از آب مغناطیسی بر روی میزان آبشویی خاک شور در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تیمار و 3 تکرار مجموعاً در 9 ستون انجام شد. خاک با بافت سیلتی لوم درون ستون هایی به ارتفاع 50 سانتی متر و قطر 10 سانتی متر ریخته شد و در انتهای ستون ها کاغذ صافی و توری پلاستیکی تعبیه گردید. پس از عبور آب از میدان مغناطیسی با شدت های متفاوت، آبشویی به روش متناوب صورت گرفت و زه آب خروجی از انتهای ستون ها جمع آوری گردید و در آزمایشگاه تجزیه شیمیایی گردید. نتایج حاصل نشان داد که میزان آبشویی سدیم، پتاسیم، کلر و سولفات در تیمارهای مغناطیسی به طور معنی داری در سطح 5 درصد بیشتر از تیمار شاهد بود. همچنین کاربرد تیمارهای مغناطیسی مختلف اثر معنی داری بر آبشویی منیزیم و بیکربنات نداشت و میزان آبشویی کلسیم به طور معنی داری در تیمارهای مغناطیسی کمتر از تیمار شاهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Magnetic Water on The Amount of Leaching of The Cations and Anions of Saline Soil in Laboratory Conditions

نویسندگان [English]

  • E. Zangene Usefabadi 1
  • M. Behzad 1
  • S. Boroomand Nasab 2
1 Department of Irrigation and Dranage, College of Water Science, Shahid Chamran University of Ahwaz
2 Faculty of Water Sciences Engineering, Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran
چکیده [English]

In this study, the level of cations and anions of saline soil leaching was investigated in laboratory conditions by using of magnetic water. silty loam Soil was poured in 50 cm height and 10 cm diameter pipes while the end of each pipe was closed with a filter paper and a plastic net. leaching was conducted alternatively after passing water through the magnetic field with different intensities. The drained water was collected from the end of soil columns and analyzed chemically in the laboratory. The final results showed that the amount of the leaching of sodium, potassium, chlorine and sulfate in the magnetic treatment was significantly more than control treatment (α

کلیدواژه‌ها [English]

  • Magnetic water
  • Leaching
  • Saline soil
CAPTCHA Image