برآورد فعالیت برخی آنزیم های خاک با استفاده از خصوصیات خاک وپستی و بلندی زمین در بخشی از اراضی تپه ماهوری سمیرم استان اصفهان

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی اصفهان

2 دانشگاه صنعتی اصفهان-دانشکده کشاورزی

چکیده

آنزیم ها اهمیت بسیار زیادی در فرایند معدنی شدن مواد آلی دارند. اطلاعات فعالیت آنزیمی خاک برای تعیین ویژگی های میکروبیولوژی خاک استفاده می شوند و در سلامت و کیفیت خاک مهم هستند. ویژگی های پستی و بلندی، ویژگی های خاکی و فعالیت آنزیمی خاک با یکدیگر مرتبط هستند. بنابراین اطلاع از چگونگی تاثیر این پارامترها بر فعالیت آنزیمی خاک ضروری به نظر می رسد. این تحقیق در اراضی تپه ماهوری منطقه جنوب سمیرم استان اصفهان، به منظور ایجاد مدل رگرسیونی بین فعالیت آنزیمی خاک، ویژگی های و شاخص های پستی و بلندی اجرا شده است. متوسط دما و بارندگی سالیانه منطقه به ترتیب6/10 درجه سانتی گراد و 350 میلی متر است. نمونه برداری با ایجاد شبکه بندی منظم به طریق تصادفی از عمق 0 – 10 سانتی متری انجام شد. مدل رقومی ارتفاع منطقه در پیکسل هایی به ابعاد10 در 10 متر تهیه و از طریق آن شاخص ها پستی و بلندی محاسبه شد. ویژگی های خاکی نیز طی آنالیزهای آزمایشگاهی تعیین گردیدند. مدل های رگرسیونی چند متغیره بین این پارامترها و فعالیت آنزیمی خاک برقرار گردید و سپس به وسیله 20درصد از داده ها، مدل های بدست آمده اعتبار سنجی شدند. نتایج مدل های حاصل شده نشان می دهد که این مدل ها در حضور پارامترهای خاکی 33 تا 63 درصد، در حضور پارامترهای پستی و بلندی 14 – 15 درصد و درصورت استفاده از پارامترهای خاکی و پستی و بلندی 33 تا 67 درصد از کل تغییرات فعالیت آنزیمی خاک را توجیه می کنند. بنابراین استفاده از تلفیق ویژگی های خاکی و پستی وبلندی، بهترین مدل ها را در پیش بینی فعالیت آنزیمی ارائه می دهند. این نتایج موید این مطلب است که فعالیت آنزیمی خاک در منطقه تحت تاثیر همزمان ویژگی های خاکی و پستی و بلندی می باشند. نتایج اعتبار سنجی مدل ها نیز از نااریب بودن و درجه تخمین مناسب برازش مدل ها حکایت می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prediction Soil Enzyme Activity by the Use of Soil and Topographic Characteristics in Hilly Region of Semiroum District, Isfahan Province

نویسندگان [English]

  • S. Tajik 1
  • Sh. Ayoubi 2
  • F. Nourbakhash 1
1 Department of Soil Science, College of Agriculture, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran
2 Department of Soil Science, College of Agriculture, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Enzymes are so crucial in the mineralization process of organic material. Information of the soil enzymes activity is used in determining of the soil microbial properties and they are also important in soil health and quality. Topographic attributes, soil properties and soil enzymes are associated together. Hence, it is essential to know how these parameters affect on the soil enzymes activity. This study has been implemented in hilly region of Semiroum district located at southern Isfahan province, to develop a regression model between soil enzymes activity and soil and topographic characteristics. Mean annual temperature and precipitation in the studied area is 10.6°C and 350 mm, respectively. Soil sampling was done in a systematic randomly manner from the 0-10 cm surface layer. Topographic attributes were calculated by the digital elevation model with 10×10 m spatial resolution. Soil properties were determined by laboratory analysis. Multiple regression models between these parameters and soil enzymes activity were established and then the predictive models were validated using 20% of data. Results indicated soil parameters explained 33-63% of total variability of soil enzymes activity in the studied site. Topographic attributes explained 14- 15 %, and a combination of soil and topographic characteristics could explain 33-67% of total variability of soil enzymes activity. Therefore, the use of a combined data set of soil properties and topographic attributes could provide the powerful models for predicting of soil enzymes activity. These results confirmed that soil enzyme activity in the studied area is influenced by soil and topographic attributes synchronously. The results of validation ascertained that the predictors were unbiased and sufficiently accurate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urease
  • L-glutaminase
  • L-asparaginase
  • Modeling
CAPTCHA Image