بررسی اثر پلیمرهای محلول در آب بر ویژگی‌های فیزیکی خاک‌ های با بافت متفاوت در استان همدان

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

ماده آلی از عوامل بهبود دهنده ساختمان خاک بوده و کمبود آن موجب ناپایداری ساختمان خاک می‌گردد. در خاک‌های دارای ماده آلی کم، برای بهبود ساختمان از پلیمرهای مصنوعی می‌توان استفاده کرد. این پژوهش به منظور بررسی تأثیر پلیمرهای محلول در آب بر ویژگی‌های فیزیکی خاک‌های با بافت متفاوت به صورت آزمایش فاکتوریل با طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار اجرا شد. در این آزمایش پلیمرهای TC108، R790 و NC218 با نسبت‌های1:10 ( یک قسمت حجمی پلیمر و 10 قسمت حجمی آب مقطر )، (1:3) و (1:1) رقیق شده و بر روی نمونه خاک‌های شن لومی، لومی و لوم رسی سیلتی هواخشک (که از الک 2 میلی‌متری عبور داده شده بودند)، پاشیده شد. پس از خشک شدن نمونه ها، برخی ویژگی‌های فیزیکی خاک‌های تیمار شده اندازه‌گیری شد. ویژگی‌های فیزیکی خاک‌های تیمار شده با این پلیمرها به میزان قابل توجهی بهبود یافت. پلیمرهای اضافه شده به این خاک‌ها سبب زیاد شدن ضریب آبگذری اشباع، افزایش پایداری خاکدانه‌ها در حالت خشک و تر، کاهش رس قابل پراکنش و کاهش چگالی توده خاک گردید. میزان افزایش ضریب آبگذری اشباع و افزایش پایداری خاکدانه‌ها با افزایش غلظت پلیمرها بیشتر شد. میزان رس قابل پراکنش و چگالی نیز با افزایش غلظت پلیمرها بیشتر کاهش یافت. در بهبود ویژگــی‌های فـــیزیکـی، پلیمرهای R790 و TC108 مؤثرتر از پلیمر NC218 بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Water Soluble Polymers on Physical Properties of the Soils with Different Texture in Hamedan

نویسندگان [English]

  • H.R. Samaei
  • A. Golchin
  • Mohammad Reza Mosaddeghi
  • Sh. Ahmadi
چکیده [English]

Organic matter improves soil structure and any factor that decreases soil organic matter content causes soils structural instability. In soils with low organic matter content, soluble polymers can be used to increase the soil structural stability. In order to study the effects of polymer type and concentration on physical properties of soils with different texture, factorial experiment ..was ..conducted.. within ..completely ..randomized design ..with ..three replication. Three types of polymer (R790, TC108 and NC218) and three polymer concentration (1:1, 1:3 and 1:10 V/V polymer: water) were used in factorial combinations. Samples from soils with different texture were sprayed with different concentrations of the polymers and physical properties of polymer- treated soil samples were measured and compared with the control. Polymers application significantly enhanced the physical conditions of the soils. It increased the soil saturated hydraulic conductivity and dry and wet structural stabilities of the polymer-treated samples when compared with the control. The application of polymers decreased the dispersible clay and soil density of the polymer-treated soil samples. Increase of the soil saturated hydraulic conductivity and structural stability of the polymer-treated samples was greater for high polymer concentrations. The TC108 and R790 polymers were more effective than the NC218 polymer in improving the physical properties of the soils.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aggregate stability
  • Dispersible clays
  • Physical properties
  • Saturated Hydraulic Conductivity
  • Water soluble polymers
CAPTCHA Image