تاثیر آهک، ماده آلی و فسفر بر قابلیت جذب آهن در گیاه ذرت

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

فردوسی مشهد

چکیده

آهن عنصری ضروری برای رشد گیاهان است. وجود آهک، کمبود مواد آلی خاک وکاربرد بیش از اندازه فسفر در خاک ها از عوامل موثر بر فراهمی آهن است. از این رو در یک آزمایش گلخانه ای تاثیرآهک، فسفر و ماده آلی بر رشد و جذب آهن در گیاه ذرت بررسی شد. تیمارها شامل دو سطح آهک (صفر و دو درصد کربنات کلسیم)، ماده آلی (صفر و یک درصدکود گاوی)، و سه سطح فسفر (صفر، 200 و 400 کیلوگرم در هکتار سوپرفسفات تریپل) به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با دو تکرار بود. نتایج آزمایش نشان داد که کود گاوی سبب افزایش معنی دار وزن خشک شاخساره، غلظت و جذب آهن در گیاه ذرت شد. کاربرد آهک بر وزن خشک شاخساره تاثیر معنی داری نداشت لیکن غلظت و جذب کل آهن در گیاه را کاهش داد. کاربرد فسفر سبب افزایش وزن خشک شاخساره گردید لیکن. غلظت و جذب کل آهن با کاربرد فسفر کاهش یافت. بررسی برهمکنش کود گاوی و هر یک از تیمارهای آزمایشی نشان می دهد که کاربرد کود آلی می تواند اثر منفی ناشی از آهک و زیادی فسفر بر فراهمی آهن را بهبود بخشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Lime, Phosphorus and Organic Matter on Maize Ability for Iron Uptake

نویسندگان [English]

  • L. Ghorashi
  • Gh. Haghnia
  • A. Lakzian
  • R. Khorasani
چکیده [English]

Iron is an essential micronutrient for plant growth. The existence of lime, low content of organic matter and excess application of phosphate fertilizer in soils are the factors affecting its availability. In this study the effects of lime, phosphorus and organic matter on growth and iron uptake of maize were evaluated. A greenhouse experiment was conducted with two levels of lime (0, 2% calcium carbonate) two levels of organic matter (0 , 1% cattle manure),three levels of phosphorus (0, 200, 400 kg ha-1 triple super phosphate). The experimental design used, was completely randomized ,factorial, with 2 replications. Results showed that application of cattle manure significantly increased shoot dry weight, iron concentration and iron uptake of maize. The application of lime had no significant effect on shoot dry weight however it decreased iron concentration and iron uptake of maize. Application of phosphorus increased shoot dry weight but decreased iron concentration and iron uptake of plant. The study of organic matter interaction with one of the other treatments showed that application of organic manure can improve the negative effects of lime and phosphorus.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Calcium carbonate
  • Cattle manure
  • Plant nutrition
  • Micronutrient
CAPTCHA Image