بررسی نقش قارچ میکوریزا و باکتریهای تجزیه گر در افزایش گیاه پالایی ترکیبات نفتی در خاکهای آلوده به نفت خام

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

بخاطر کستردگی توزیع، سمیت و سرطانزایی هیدروکربن های جزء آلاینده های خطرناک محسوب می شوند و حذف این آلاینده ها از خاک یک چالش بزرگ محسوب می شود. استفاده از گیاهان و میکروارگانیسم های تجزیه کننده ترکیبات نفتی بهترین تکنولوژی برای حذف این آلاینده ها از مکانهای آلوده محسوب می شود. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر قارچ میکوریزا و باکتریهای تجزیه گر در افزایش گیاه پالایی ترکیبات نفتی بود. برای این منظور دو خاک الوده با سطح آلودگی 1 و 2 درصد آلوده به نفت خام آماده گردید و چهار تیمار گیاه شبدر (1T)، گیاه شبدر همراه با مایه زنی قارچ میکوریز (2T)، گیاه شبدر همراه با مایه زنی باکتری های تجزیه گر (3T) و گیاه همراه با مایه زنی قارچ میکوریز و باکتری های تجزیه گر نفت (4T) برای فرایند زیست پالایی خاک آلوده بکار گرفته شد. نتایج مطالعات نشان داد که با افزایش سطح آلودگی میزان ریشه و اندامهای هوایی کاهش می یابد. و درصد کلینیزاسیون در تیمارهای دریافت کننده قارچ میکوریزا کاهش معنی داری نداشت. با افزایش میکروارگانیسم های تجزیه کننده ترکیبات نفتی میزان تجزیه ترکیبات نفتی در مقایسه با تیمار کشت گیاه به تنهایی در هر دو سطح آلودگی افزایش می یابد. بیشترین میزان تجزیه با مقدار 85 درصد در تیمار دریافت کننده قارچ میکوریزا و باکتریهای تجزیه گر در سطح آلودگی 2 درصد مشاهده شد. نتایج GC نیز نشان دهنده کاهش 80-40 درصدی نرمال آلکان ها و ایزوپروپانوئیدها همچون پریستان و فیتان در تمامی تیمارهای دریافت کننده میکروارگانیسم های تجزیه کننده ترکیبات نفتی بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation the Effect of Myccorhiza and Degrading Bacteria in Enhancing Phytoremediation of Oil Compound in Oil Contaminated Soil

نویسندگان [English]

  • V. Sarvi Moghanlo
  • M. Chorom
  • M. Falah
  • H. Motamedy
چکیده [English]

Due to widespread distribution, hydrocarbon toxicity and mutagencity, PAHs are listed as hazardous pollutants, and remediation of soils contaminated with PAHs is a major challenge. The use of degrading microorganisms and plants for bioremediation of PAHs-contaminated environments seems to be a viable technology for restoration of polluted sites. The purpose of this research was investigation the effect of mycorrhiza and degrading bacteria in increasing pytoremediation. For this purpose, the soil deliberately contaminated with crude oil in 1 and 2 wt% rate and four treatments: plant multiflorum (T1), plant multiflorum with mycorrhiza inoculation (T2), plant multiflorum with oil degrading bacteria inoculation (T3), plant multiflorum with mycorrhiza and oil degrading bacteria inoculation (T4) were employed for bioremediation of oil contaminated soil. The study results showed that with increasing the level of pollution, shoots and roots yield was decreased. The percentage of AM colonization in mycorrhizal treatments did not significantly reduce the yield. Most importantly, degradation of oil components was significantly enhanced by the addition of oil-degrading microorganisms, compared to remediation of growing plants alone at both level of pollution. The highest oil degradation (85%) was observed with AMF + oil degrading bacteria in soil with pollution level of 2%., GC results indicated that all normal paraffin and isoperopanoids i.e. Phytane and Pristane decreased from 40 to 80 percent in treatments with oil-degrading microorganisms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Degrading bacteria
  • Myccorihza fungus
  • Normal paraffin
  • Isoperopanoids