تاثیر کادمیم، روی و فسفر بر گلومالین تولید شده توسط قارچ های میکوریزای آربسکولار همزیست با شبدر سفید

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

غلظت های بالای عناصر سنگین و وجود فسفر زیاد در خاک موجب کاهش رشد و فعالیت قارچ های میکوریزای آربسکولار و در نتیجه کاهش تولید اسپور توسط این قارچ ها می گردد. به منظور ارزیابی اثر عناصر سنگین روی و کادمیم و عنصر فسفر بر میزان فعالیت قارچ های میکوریزای آربسکولار از طریق اندازه گیری گلومالین تولید شده توسط این قارچ ها، آزمایشی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی اجرا گردید. فاکتورهای آزمایش شامل دو گونه مختلف قارچ میکوریزای آربسکولار G. mosseae و G. intraradices و بدون میکوریزا (NM)، و 6 ترکیب فلزی (روی 400 ، کادمیم 25، روی و کادمیم به ترتیب 400 و 25، فسفر 50، فسفر، روی و کادمیم به ترتیب 50، 400 و 25 میلی گرم در کیلوگرم نمونه خاک و بدون فلز) در سه تکرار بودند. نتایج نشان داد که تیمارهای تلقیح شده با قارچ میکوریزای آربسکولار، گلومالین بیشتری را در مقایسه با تیمارهای بدون میکوریزا تولید کردند. اعمال عناصر مختلف کادمیم، روی و فسفر موجب کاهش تولید گلومالین در هر دو گونه قارچ میکوریزا شدند. به طوریکه بیشترین کاهش گلومالین در گونه G. intraradices در تیمار کادمیم و در گونه G. mosseae در تیمار روی مشاهده شد. نتایج همچنین وجود یک رابطه همبستگی مثبت بین گلومالین اندازه گیری شده به روش برادفورد و روش اندازه گیری درصد کلونیزه شدن ریشه را مشخص کرد. طبق نتایج به دست آمده از این مطالعه، مقدار گلومالین در خاک می تواند به عنوان شاخصی از فعالیت قارچ میکوریزا و سلامت خاک مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Cadmium, Zinc and Phosphorus on Glomalin Produced by Arbuscular Mycorrhizal (AM) Fungi in Symbiosis with White Clover

نویسندگان [English]

  • A. Maadani
  • A. Lakzian
  • Gh. Haghnia
  • R. Khorasani
چکیده [English]

High concentration, of heavy metals and the presence of phosphorus in soils may cause a reduction in the growth and activity of arbuscular mycorrhizal (AM) fungi and consequently, the spore production of these fungi would decrease. In order to evaluate the effect of zinc and cadmium as heavy metals and phosphorus on arbuscular mycorrhizal fungi activity through measuring glomalin produced by these fungi a factorial experiment arranged as completely randomized design was carried out. Experimental factors included two fungal species G. mosseae and G. intraradices and non mycorrhiza (NM), six combinations of metals (400 mg of Zn, 25 mg of Cd, 400 mg of Zn + 25 mg of Cd, 50 mg P, 50 mg of P+ 400 mg of Zn + 25 mg of Cd, and no metal kg-1 soil sample) in three replications. The results showed that inoculated treatments produced more glomalin compared to non mycorrhizal treatments. The application of Cd, Zn and P caused a significant reduction in produced glomalin by both fungi species. The most reduction of glomalin in G. intraradices was detected in Cd treatment and in G. mosseae was in Zn treatment. The result also showed a positive correlation between the measured glomalin by Bradford assay and the percent of root colonization. According to the results of this study, glomalin in soil could be an indicator to monitor arbuscular mycorrhizal fungi activity and soil health.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Heavy metals
  • G. mosseae
  • G. intraradices
  • Glomalin
CAPTCHA Image