ایجاد توابع انتقالی جهت بررسی تأثیر کشت درتعیین رطوبت حد ظرفیت مزرعه ونقطه پژمردگی دائم

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم و مهندسی خاک دانشگاه تهران

چکیده

با توجه به این که رطوبت خاک تابعى از بافت و ساختمان خاک است کشت یا شخم با تغییر در آن ها می تواند رطوبت قابل دسترس خاک را دستخوش تغییرات کند. جهت بررسی تأثیر دست خوردگی خاک (کشت) برروی رطوبت حد ظرفیت مزرعه و نقطه پژمردگی دائم، توابع انتقالی نقطه-ای در خاک های کشت نشده ایجاد شد تا میزان تغییرات رطوبت خاک های جفت زیر کشت آن ها پیش بینی گردد. بدین منظور 64 نمونه خاک، از اراضی کشت نشده و جفت زیر کشت آن ها در منطقه آبیک قزوین انتخاب و خصوصیات زودیافت آن شامل توزیع اندازه ذرات خاک به روش هیدرومتری، کربن آلی به روش والکلی و بلک، کربنات کلسیم معادل به روش کلسیمتری، جرم مخصوص ظاهری به روش سیلندری، ظرفیت تبادل کاتیونی به روش استات سدیم و واکنش خاک با نسبت 5:1 اندازه گیری شد. میزان رطوبت خاک کشت نشده با استفاده از دستگاه صفحات فشاری در مکش های 33/0 و 15 بار اندازه گیری شد و توابع انتقالی نقطه ای با استفاده از رگرسیون خطی به روش حذف پس رو به دست آمدند. با استفاده از این توابع میزان رطوبت در خاک های زیر کشت برآورد و با میزان اندازه گیری شده مقایسه گردید. نتایج نشان داد این توابع در تعیین رطوبت ظرفیت مزرعه و نقطه پژمردگی دائم به ترتیب برآوردی بیشتر و کمتر از واقعیت نشان دادند. در واقع کشت سبب کاهش توانایی خاک در نگهداری رطوبت گردید. و ضریب همبستگی بین رطوبت اندازه گیری شده و برآورد شده از نمونه خاک های زیر کشت در نقطه پژمردگی دائم از حد ظرفیت مزرعه بیشتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Using of Pedotransfer Functions for Studying the Effect of Soil Cultivation on Determining of Soil Moisture at Field Capacity and Permanent Wilting Point

نویسندگان [English]

  • H. Aryanpour
  • Mehdi Shorafa
  • A. Liaghat
University of Tehran
چکیده [English]

As far as soil moisture is a function of soil structure and texture any changes on these properties changes the soil moisture content. In this study for finding the soil moisture content at field capacity and permanent wilting point for cultivated soil, point pedotransfer functions of non cultivated of the same soils were used. For this purpose 64 soil samples from cultivated and non cultivated were chosen in Abyek Qazvin area. Then available soil properties such as particle size distribution, bulk density, organic carbon, calcium carbonate, cation exchang capacity and PH of soils were measured. The soil moisture at FC and PWP. For non cultivated soil were determined by peresure plates. After that point pedotransfer functions were established. With using these functions the moisture of cultivated soils were predicted and compared with the measured ones. The results showed that this functions had overestimated moisture for FC and underestimated moisture for PWP. In fact cultivation reduses soil ability in moisture preservation. Correlation coefficient between measured and predicted moisture for cultivated soils at PWP was more than FC.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Point Pedotransfer functions
  • Cultivated soil
  • Available water
CAPTCHA Image