تاثیر پسماندهای آلی بر خواص شیمیایی خاک و قابلیت جذب عناصر کم مصرف

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این پژوهش گلخانه ای با هدف بررسی تاثیرکـاربرد پسماندهای آلی بر غلـظت عـناصر روی و آهن در دو نوع خـاک آهکی با بافـتهای لومی رسی و لومی شنی و قابلیت جذب این عناصر به وسیله گیاه ذرت (رقم 704) به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمارها شامل شاهد (بدون کود)، لجن فاضلاب، کودکمپوست، کودگاوی در سطوح 25 و 50 مگاگرم در هکتار و کود شیمیایی سولفاتی شامل 20 میلی گرم در کیلوگرم هریک از سولفات های (روی و آهن) بود. برداشت گیاه ذرت پس از 75 روز و در مراحل 4 تا 5 برگی انجام و از خاک وگیاه نیز نمونه‌برداری شد. کاربرد پسماندهای آلی در کلیه سطوح باعث افزایش معنی دار (01/0 < P) غلظت های قابل عصاره گیری با DTPA روی و آهن خاک شد. لجن فاضلاب در سطح 50 مگاگرم بر هکتار باعث افزایش معنی دار ظرفیت تبادل کاتیونی، و غلظت قابل استخراج با DTPA هر یک از عناصر (روی، آهن) درهر دو نوع خاک در مقایسه با تیمارشاهد و کود شیمیایی (سولفات روی، آهن) و دو پسماند دیگر گردید. کاربرد کود گاوی در سطح 50 مگاگرم بر هکتار نیز باعث افزایش معنی دار درصد ماده آلی، هدایت الکتریکی، در هر دو نوع خاک شد. نتایج تجزیه گیاه نیز نشان داد که مصرف لجن فاضلاب اثر معنی داری بر غلظت روی و آهن ساقه و روی ریشه داشت. با افـزایش سـطوح لجـن فاضـلاب نسبت به سـایر تیـمارها عملکـرد کل گیـاه ذرت در خـاک با بافت لومی رسی به طور معنی داری افزایش یافت. بطور کلی نتایج این تحقیق نشان داد که کاربرد پسماندهای آلی از جمله لجن فاضلاب غلظت عناصر روی و آهن را در خاک و گیاه افزایش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Biosolids (Sewage Sludge, Urban Compost, Manure) On Soil Chemical Properties and Bioavailability of Micronutrients (zinc, iron) by Corn in two Calcareous Soils n)

نویسندگان [English]

  • A. Abtahi
  • M. Hoodaji
  • M. Afyuni
چکیده [English]

The objectives of this research were to study the effect of three kinds of biosolids applications such as urban compost, sewage sludge, cow manure and chemical fertilizers (sulphates of Zn, Fe) concentration on soil and corn plant. Two calcareous soils having different textures (sandy loam and clay loam) were used in order to study the uptake of the above zinc and iron by corn. This study was carried out in pots in a greenhouse using a factorial experiment design which was block completely randomized and each treatment was replicated three times. The levels of biosolids used were 0, 25, 50 Mg ha-1 and chemical fertilizers applied were as (Zn and Fe) sulphates. Seventy five days after corn seeds were sown; young plants at 4 to 5 leaf stage were harvested and made ready for chemical analyses. Results of the soil analysis showed that in sewage sludge treatment (50 Mg ha-1) the CEC, and the DTPA extractable (Zn and Fe) increased significantly compared to control and other treatments in soils. Cow manure treatment (50 Mg ha-1) had a significant effect on OM, and EC. Result of the plant analysis showed that in the sewage sludge treatment the concentration of Zn in the roots, and the concentrations of Zn, Fe in the shoots increased significantly. In general, corn yields increased significantly in the sewage sludge treatment compared to the other treatments in clay loam soils. Generally, the results of this study showed that biosolid application including sewage sludge increased concentration of micronutrients (Zn and Fe) in soil and corn plant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biosolids
  • Sewage sludge
  • Urban compost
  • Manure
  • corn
  • Calcareous soils
  • Micronutrients
CAPTCHA Image