بررسی توان تثبیت بیولوژیک نیتروژن (BNF) توسط سویه های ریزوبیوم در مناطق زیر کشت لوبیا در قزوین

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

موسسه تحقیقات خاک و آب

چکیده

این تحقیق با هدف ارزیابی ‎توان تثبیت بیولوژیک نیتروژن در بین سویه های مختلف ریزوبیوم وکاهش مصرف کودهای نیتروژنه به صورت طرح آزمایشی بلوک های کامل تصادفی با13 تیمار شامل سه سطح صفر،200 و 400 کیلوگرم اوره در هکتار و 10سطح سویه باکتری ریزوبیوم در 4 تکرار و در 2 سال به صورت مزرعه ای در ایستگاه اسماعیل آباد مرکز تحقیقات کشاورزی قزوین انجام شد. در 2 مرحله(50% گلدهی و زمان برداشت) صفات مورد نظر (وزن خشک اندام هوایی، تعداد و وزن غده ها، میزان جذب نیتروژن و عملکرد دانه) برای انتخاب سویه برتر اندازه گیری شد. نتایج حاصل از 2 سال آزمایش مزرعه ای و بررسی صفات مورد نظر اندازه گیری شده نشان داد که سویه L – 75 به عنوان سویه برتر در تثبیت نیتروژن بوده و باعث بیشترین اثر مثبت روی صفات مورد نظر گردید و می تواند برای تلقیح بذر لوبیا در منطقه قزوین به کشاورزان منطقه توصیه گردد. این سویه باعث بیشترین تعداد غده و وزن خشک بوته در دو سال شد. افزایش عملکرد، توسط این سویه در سال اول و دوم به ترتیب 26درصد و 40درصد بدست آمد. این مطالعه نشان داد که تلقیح بذر لوبیا با سویه های مؤثر ریزوبیوم موجب افزایش رشد گیاه و عملکرد دانه شده و اثر قابل توجه ای در کاهش مصرف کودهای نیتروژنی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the N2-fixing Ability of Rhizobia Strains in Common Bean Cultivated Region of Qazvin

نویسندگان [English]

  • M.A. Khalaj
  • F. Moshiri
  • Hadi Asadi Rahmani
چکیده [English]

This study was conducted to evaluate N2-fixing ability of rhizobia strains inoculated with common bean. The experiment was carried out in a randomized complete block design (RCBD) with 13 treatments including 10 Rhizobium isolates, two nitrogen fertilizer levels (200 and 400 kg urea per ha) and one control (without Nitrogen and rhizobium) in four replications at Esmaeel Abad research station of Qazvin. Plant sampling was done in two growth stages and nodule number and dry weight, shoot dry weight and total N-uptake and seed yield were evaluated. Results of two years field experiment showed that isolate L-75 showed the superior N2-fixing performance and had the highest positive effect on growth factors and could be recommended to use as inoculants strain in Qazvin region. This isolate, produced highest nodule number and dry weight in both years of study. Seed yield production was promoted by 26 and 40% more than control by application of isolate L-75 in the first and second year, respectively. This study showed that inoculation of common bean with effective rhizobia strains resulted in promoting of plant growth and seed yield production and have the benefit to reduce nitrogen fertilizer application in bean cropping.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bean
  • Biological nitrogen fixation
  • Rhizobium
  • yield
CAPTCHA Image