نقش کاه و کلش برنج و زئولیت در بهسازی خاک های ترک دار شالیزاری

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مدیریت آب در خاک های ترک دار شالیزاری، یک مسئله مهم در کشت برنج است. به منظور بررسی اثر کاه و کلش برنج و زئولیت بر وضعیت فیزیکی خاک های ترک دار شالیزاری، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ﻣﺆسسه تحقیقات برنج کشور اجرا شد. در این مطالعه، فاکتور کاه و کلش در چهار سطح (صفر، 5/0، 1 و 5/1 درصد)، فاکتور زئولیت در چهار سطح (صفر، 8، 16 و 24 تن در هکتار)، هم چنین مراحل رطوبتی خاک در 5 سطح مورد بررسی قرار گرفت. فاصله گرفتن خاک از جدار ظرف، عرض ترک های ایجاد شده، روزهای رسیدن به ترک با عرض معین، جرم مخصوص ظاهری و سطح مقطع ترک ها اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که افزودن سطوح بالای بقایای گیاهی سبب به ﺗﺄخیر انداختن بروز ترک با عرض معین می گردد، این در حالی است که افزودن زئولیت ﺗﺄثیر چشمگیری در به ﺗﺄخیر انداختن ترک نداشت. هم چنین جرم مخصوص ظاهری و سطح مقطع ترک دارای همبستگی بالایی (904/0 تا 966/0) بوده و با افزایش سطح مقطع ترک، جرم مخصوص ظاهری روند افزایشی داشت. در نهایت می توان نتیجه گرفت افزودن بقایای گیاهی به خاک، سبب از بین رفتن ترک های موجود و بازگشت سریع تر خاک به حالت اولیه می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Rice Straw and Zeolite Cracked Paddy Soil Improvement

نویسندگان [English]

  • M. Alizadeh
  • F. Mirzaei
  • T. Sohrabi
  • M. Kavoosi
  • M.R. Yazdani
چکیده [English]

Water management in cracked paddy soils is an important issue in rice cultivation. In order to investigate the effect of rice straw and zeolite and their interaction effect on the physical condition of soils of paddy fields and prevention of crack, rice straw factor at four levels (0, 0.5, 1 and 1.5 percent) zeolite factor at four levels (0, 8, 16 and 24 tons per hectare) and also moisture stages of soil which are wet and dry stages at 5 levels which have been studied in three replication as factorial based on the complete randomized block design in Rice Research Institute of Iran. Soil distance from the wall of the container, the width of cracks, a few days to reach the crack with a certain width, bulk density and surface cracks were measured. Results showed that adding high levels of residue to delay the occurrence of cracks. However, the addition of zeolite has no significant effect in delaying the cracks. The relationship between bulk density and surface cracks that follow the linear equation, With increasing cracks surface, bulk density is increased. Finally, Can be concluded that the addition of plant residues, causing disappearance of existing cracks and returned to the soil to be the initial state.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Zeolite
  • Plant residues
  • Paddy Soil
  • Crack
CAPTCHA Image