بررسی اثر دو نوع پوشش زهکشی بر دبی زهکش های زیرزمینی در مزارع شالیزاری استان مازندران

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

یکی از مولفه های مهم کارکرد مناسب سیستم های زهکشی زیرزمینی، پوشش های آن می باشند. محققان متعددی، کارایی پوشش های مختلف زهکشی در اراضی خشکه زاری را ارزیابی کرده اند، اما تاکنون کارکرد این مواد در سیستم های زهکشی زیرزمینی اراضی شالیزاری بررسی نشده است. در این تحقیق، اثر دو نوع پوشش معدنی و مصنوعی بر دبی سیستم زهکشی در اراضی شالیزاری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری بررسی شد. برای این منظور، یک سیستم زهکشی متشکل از 4 خط زهکش در عمق 65/0 با فاصله 15 متر نصب شد. برای دو خط زهکش از پوشش معدنی و برای دو خط دیگر از پوشش مصنوعی استفاده شد. در طول یک فصل کشت کلزا، دبی زهکش ها به صورت روزانه اندازه گیری شد. اختلاف معنی داری (در سطح یک درصد) بین میانگین دبی زهکش ها وجود داشت طوری که میانگین دبی زهکش با پوشش مصنوعی به میزان 88 درصد بیشتر از مقدار متناظر در زهکش با پوشش معدنی بود. بررسی رابطه عمق زه آب و مقدار بارندگی نشان داد که میانگین تخلیه روزانه زهکش-های دارای پوشش مصنوعی و معدنی، به ترتیب معادل 5/2 و 8/1 میلی متر بارندگی بود. همچنین با مقایسه هزینه اجرای دو پوشش مشخص گردید که پوشش مصنوعی حدود 5/17 درصد ارزانتر از پوشش معدنی بوده است. لذا استفاده از پوشش های مصنوعی در مقایسه با پوشش معدنی، ضمن صرفه جویی در هزینه ها، شرایط مناسب تری برای تخلیه آب مازاد خاک در زمان کمتر فراهم می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of the Effect of Two Drainage Envelope Types on Subsurface Drainage Flow Rates in Paddy Fields of Mazandaran Province

نویسندگان [English]

  • A. Shahnazari
  • Mirkhaleg Ziatabar Ahmadi
Sari Agricultural and Natural Resources University
چکیده [English]

One of the important components of suitable operation of subsurface drainage systems is its envelope. Several researchers have evaluated the efficiency of dry land drainage, but the operation of these materials in subsurface drainage systems of paddy fields has not been investigated. In this research, the effects of two mineral and artificial envelopes on flow rates of drainage system in paddy fields of Sari Agricultural Sciences and Natural Resources university lands have been investigated. For this purpose, a drainage system consisting of 4 drain lines at 0.65 m depth and 15 m spacing was installed. For two drain lines, mineral envelopes and for other two drains artificial envelopes were used. During one canola growing season, the drain discharges were measured daily. There was significant difference (p=1%) between the mean discharge of drains so that the average drain discharge of drain with artificial envelope was 88 percent higher than the corresponding value of drain with mineral envelope. Based on the drainage water depth-rainfall relationship, the average of daily discharges of drains with artificial and mineral envelopes was equivalent to 2.5 and 1.8 mm rainfall, respectively. Also, comparison of the total costs of the two drainage systems showed that the drainage system with artificial envelope was 30% less expensive than drainage system with mineral envelope.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mineral envelope
  • Artificial envelope
  • Canola
  • Economic Evaluation
CAPTCHA Image