بررسی تاثیر شوری و سدیم آب بر پخشیدگی و هدایت هیدرولیکی غیراشباع

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

با افزایش جمعیت و کمبود آب شیرین برای آبیاری، یکی از راهکار های ممکن استفاده از آب های غیرمتعارف (آب های شور و سدیمی) می باشد. برای استفاده از این آب ها باید ملاحظات و مطالعات خاصی در نظر گرفته شود. از آنجایی که بیشتر فرایند های مربوط به آب و خاک در مزرعه در وضعیت غیراشباع صورت می گیرد و نیز مطالعات کمتری در این مورد نسبت به وضعبت اشباع وجود دارد، در این پژوهش هدف، بررسی تاثیرشوری و سدیم آب بر پخشیدگی و هدایت هیدرولیکی غیراشباع است. دو بافت لومی و شنی، دو سطح 5 و20 برای SAR و دو سطح 4 و 12 دسی زیمنس بر متر برای EC و آب معمولی با شوری بسیار کم برای این منظور به کار برده شد. از نمک هایNaCl، CaCl2و MgCl2با نسبت 2:1Ca:Mg=برای تهیه تیمار ها استفاده شد. پخشیدگی از روش جریان خروجی تک گامی در مکش 15 بار اندازه گیری شد. مقادیر هدایت هیدورلیکی غیراشباع با استفاده از مقادیر پخشیدگی و شیب منحنی رطوبتی محاسبه شد. در هر دو خاک با افزایش SARو کاهش EC، پخشیدگی و هدایت هیدرولیکی غیراشباع خاک کاهش یافته و این کاهش در رطوبت های کمتر، بیشتر مشاهده شد. خاک شنی کمتر از خاک لومی تحت تاثیر قرار گرفت. در مقایسه تیمارهایی که کمترین و بیشترین مقدار پراکندگی را در خاک ایجاد می کنند، مقادیر پخشیدگی و هدایت هیدرولیکی غیراشباع در خاک لومی حدود 100% کاهش داشته است و برای خاک شنی در رطوبت های کم، مقادیر پخشیدگی حدود 91% و هدایت هیدرولیکی غیراشباع حدود 99% کاهش داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Water Salinity and Sodicity Effect on Diffusivity and Unsaturated Hydraulic Conductiviy

نویسندگان [English]

  • S. Khazaei
  • H. Ansari
  • B. Ghahraman
  • A.N. Ziaee
چکیده [English]

With increasing population and scarcity of fresh water,one of possible solutions is, using marginal waters (saline and sodic water). Using marginal waters should be taken into consideration and special studies. Since most processes related to soil and water, take place in unsaturated field condition, The purpose of this research is evaluation of saline and sodic water effect on diffusivity and unsaturated hydraulic conductivity.for this purpose, two soil types include loamy and sandy, two levels of SAR, 5 and 20, two levels of EC, 4 and 12 ds/m and distilled water were used. NaCl, CaCl2 and MgCl2 salts at Ca:Mg=2:1 were used to prepare treatments. Diffusivity was measured by one step out flow method at the suction of 15 bar. Unsaturated hydraulic conductivity calculated by using the diffusivity and the slope of the soil moisture charactristic curve. At both soils with increasing SAR and decreasing EC, diffusivity and unsaturated hydraulic conductivity decreased and this reduction was more at low moistures. Sandy soil was affected less than loamy soil. In comparison of treatments that cause the least and the most dispersion, diffusivity and hydraulic conductivity for loamy soil, decreased 100% and for sandy soil at low moistures, diffusivity and hydraulic conductivity decreased about 91% and 99%, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • One step out flow method
  • Slop of soil moisture characteristic curve
  • water quality