دوره و شماره: دوره 27، شماره 2، خرداد و تیر 1392 
17. بررسی کارایی زهکش های زیرزمینی در شرایط جلوگیری از ورود آب از سطح فوقانی

صفحه 432-440

10.22067/jsw.v0i0.24588

علی شاهنظری؛ علی ضیاءتبار احمدی؛ میرخالق ضیاءتبار احمدی؛ قاسم آقاجانی مازندرانی