اثر قارچ میکوریز آربسکولار بر رشد و پارامترهای فیزیولوژیک پایه رافلمون در شرایط تنش کم آبی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

نوع پایه در صنعت مرکبات از مهمترین اولویت‌ها است. رافلمون یکی از مهمترین وگسترده‌ترین پایه‌های مورد استفاده در تولید مرکبات است. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام گردید. فاکتور‌های مورد استفاده در آزمایش شامل قارچ میکوریز آربسکولار ( گلوموس موسه و شاهد بدون قارچ) و تنش کم آبی (دور‌های آبیار‌ی 2، 4، 6 و 8 روز) بود. تنش کم آبی عملکرد ماده خشک اندام هوایی و ریشه را کاهش داده و تأثیر تنش کم آبی بر اندام هوایی بیشتر از ریشه بوده است. با افزایش تنش کم آبی درصد کلنیزاسیون ریشه، پتانسیل آب برگ، شاخص کلروفیل کاهش، در حالی که دمای سطح برگ افزایش یافته است. قارچ میکوریز آربسکولار درصد کلنیزاسیون ریشه، عملکرد ماده خشک ریشه و اندام هوایی، شاخص کلروفیل و پتانسیل آب برگ را افزایش در حالی که دمای سطح برگ را نسبت به تیمارهای بدون قارچ کاهش داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Arbuscular Mycorrhizal Fungus on Growth and Physiological Parameters of Rough Lemon Rootstock under Water Deficit Conditions

نویسندگان [English]

 • M. Zarei
 • Z. Paymaneh
 • A. Ronaghi
 • A.A. Kamgar Haghighi
 • A. Shahsavar
چکیده [English]

Rootstocks are of primary importance to the citrus industry. Rough lemon (Citrus jambhiri L.) is one of major and widely used rootstocks in Citrus production. The experiment was a completely randomized design in a factorial arrangement with three replications. The factors were mycorrhizal treatments at two levels (inoculation with Glomus mosseae and control) and irrigation treatments in 4 irrigation intervals (2, 4, 6 and 8 days). Water deficit decreased shoot and root dry weights and decreasing effect was more on the shoot. As water deficit levels increased, root colonization, leaf water potential and chlorophyll content decreased, but leaf temperature increased. Arbuscular mycorrhizal fungus increased root colonization, shoot and root dry weights, chlorophyll content and leaf water potential, while decreased leaf temperature in comparison with non mycorrhizal treatments.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Glomus mosseae
 • Drought dificit
 • Rough lemon
 • Leaf temperature
 • Chlorophyll content
 • Leaf water potential