دوره و شماره: دوره 27، شماره 3، مرداد و شهریور 1392 

مقالات پژوهشی

توسعه مدل شبیه سازی – بهینه سازی در حفاظت مناطق سیل گیر

صفحه 462-471

10.22067/jsw.v0i0.25911

امید بزرگ حداد؛ سارا خسروشاهی اصل؛ محبوبه زارع زاده؛ پوریا جوان


اثر قارچ میکوریز آربسکولار بر رشد و پارامترهای فیزیولوژیک پایه رافلمون در شرایط تنش کم آبی

صفحه 485-494

10.22067/jsw.v0i0.26037

مهدی زارعی؛ زهرا پیمانه؛ عبدالمجید رونقی؛ علی اکبر کامگارحقیقی؛ علیرضا شهسوار


کاربرد مدل WEAP در ارزیابی تأثیر مدیریت مصرف آب آبیاری بر منابع آب دشت نیشابور

صفحه 495-505

10.22067/jsw.v0i0.26041

سمیه کرمانشاهی؛ کامران داوری؛ سیدمجید هاشمی نیا؛ علیرضا فریدحسینی؛ حسین انصاری


ارزیابی اثرات هیدرولوژیکی تغییر اقلیم در حوضه آبخیز گرگانرود

صفحه 537-547

10.22067/jsw.v0i0.26051

محمود آذری مرادی؛ حمید رضا مرادی؛ بهرام ثقفیان؛ منیره فرامرزی