اثر شوری و لجن فاضلاب بر فراهمی و جذب فلزات سنگین توسط گیاه جو

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

شهرکرد

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی اثر شوری خاک برفراهمی و جذب کادمیم، سرب، نیکل، روی و مس در یک خاک تیمار شده با لجن فاضلاب بود. شوری خاک (2، 4، 8 و 12 دسی زیمنس بر متر، عصاره گل اشباع) با نسبت 1:1 با استفاده از نمک های کلرید سدیم و کلرید کلسیم ایجاد گردید و خاک به مدت یک ماه در رطوبت مزرعه نگه داری شد. سپس خاک، با لجن فاضلاب (5/1درصد) تیمار گردید و به مدت یک ماه، خوابانده شد. قبل از کشت، غلظت فلزات سنگین در محلول، کلرید محلول و فلزات سنگین عصاره گیری شده باDTPA –TEA تعیین گردید. سپس گیاه جو کشت و 10 هفته پس از جوانه زنی، قسمت های هوایی برداشت و شاخص های گیاهی (عملکرد، غلظت و جذب) تعیین شدند. نتایج نشان داد که کلیه سطوح شوری خاک باعث افزایش معنی دار مقادیر محلول و قابل استفاده کادمیم، سرب، نیکل، روی و مس شد. شوری خاک بر غلظت وجذب کادمیم و سرب گیاه اثر معنی‌داری (05/0p

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Salinity and Sewage Sludge on Heavy Metal Availability And Uptake by Barley Plant

نویسندگان [English]

  • A. Falahati Marvast
  • alireza hosseinpuor
  • Seyed Hassan Tabatabaei
چکیده [English]

The objective of this study was to evaluate the effect of soil salinity on the availability and uptake of cadmium(Cd), lead(Pb), nickel(Ni), zinc(Zn) and copper(Cu) in a soil treated with municipal sewage sludge (MSS). Soil was salinized (2, 4, 8 and 12 dSm-1 soil paste extract) with NaCl + CaCl2 (1:1ratio), and incubated at soil field capacity (FC) for 1 month. The soil was treated with a 1.5 percent of MSS and incubated again at FC for 1 month. Before planting,soluble and DTPA-TEA extractable of heavy metals and soluble Chloride(Cl-) were determined. Then barley seeds were planted and, plants were harvested 10 weeks after germination. The plant indices (dry weight, heavy metal concentration and heavy metal uptake) were measured. The results showed that all salinity levels significantly increased soluble and availability of Cd, Pb, Ni, Zn and Cu. Soil salinity had a significant effect on concentrations and absorption of Cd and Pb in plant (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Uptake
  • Clay soil
  • Heavy metals
  • salinity
  • Sewage sludge
CAPTCHA Image