دوره و شماره: دوره 27، شماره 5، آذر و دی 1392 

مقالات پژوهشی

رهیافتی جدید جهت تعیین طول دوره رشد بالقوه در ایران

صفحه 861-871

10.22067/jsw.v0i0.31100

بهلول علیجانی؛ پیمان محمودی؛ دوست محمد کلیم


بررسی رفتار منابع آب حوضه قره قوم تحت شرایط تغییر اقلیم (مطالعه موردی: زیر حوضه درگز)

صفحه 907-918

10.22067/jsw.v0i0.31184

ایمان بابائیان؛ مهدی ضرغامی؛ منصوره کوهی؛ امید بابائیان؛ مریم کریمیان؛ راهله مدیریان


ارزیابی آماری خروجی مدل CMORPH در برآورد بارش شمال شرق ایران (مطالعه موردی: خراسان شمالی)

صفحه 919-927

10.22067/jsw.v0i0.31185

آمنه میان آبادی؛ امین علیزاده؛ سید حسین ثنایی نژاد؛ محمد بنایان اول؛ علیرضا فریدحسینی


واسنجی و تحلیل عدم قطعیت مدل COUP برای شبیه سازی دمای خاک در ایستگاه سینوپتیک همدان

صفحه 928-939

10.22067/jsw.v0i0.31186

یونس خوشخو؛ پرویز ایرانژاد؛ علی خلیلی؛ حسن رحیمی؛ عبدالمجید لیاقت؛ پر اریک جانسن


مدل سازی عددی جریان اطراف پایه پل در بسترهای پیچانرودی

صفحه 973-984

10.22067/jsw.v0i0.31261

دل‌آرام هوشمند؛ کاظم اسماعیلی؛ علیرضا کشاورزی؛ علیرضا فریدحسینی


اثر زمان بر توزیع شکل های شیمیایی سرب در خاک آلوده

صفحه 1057-1066

10.22067/jsw.v0i0.22872

قدسیه حسینیان رستمی؛ احمد غلامعلی زاده آهنگر؛ امیر لکزیان