ارزیابی کیفی و اقتصادی تناسب اراضی برای نباتات زراعی مهم در منطقه شهرکرد با استفاده از برنامه ALES

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسنده

چکیده

علاوه بر ارزیابی کیفی و کمی، می توان بر اساس مقدار سود خالص یا ناخالص در واحد سطح، از نظر اقتصادی نیز تناسب اراضی را مورد ارزیابی قرار داد. این تحقیق به منظور انجام ارزیابی کیفی و اقتصادی به روش های مختلف، برای چهار محصول فاریاب ذرت علوفه ای، گندم، سیب زمینی و جو در منطقه شهرکرد انجام گرفت. در این راستا، با انطباق خصوصیات اراضی با نیازهای رویشی این محصولات، از طریق روش محدودیت ساده و با استفاده از نرم افزار ALES، کلاس کیفی تناسب اراضی برای محصولات مورد نظر تعیین گردید. سپس از طریق روش های نرخ بازده داخلی، سود ناخالص، ارزش فعلی خالص و نسبت منفعت به هزینه، با بکار گیری نزم افزار مذکور کلاس تناسب اقتصادی واحدهای اراضی برای محصولات فوق تعیین گردید. نتایج نشان داد که کلاس کیفی تناسب، در همه واحدهای اراضی مورد مطالعه برای کشت فاریاب ذرت علوفه ای، گندم و جو؛ S2 و برای کشت فاریاب سیب زمینی در 73% واحدها، S2 و در 27% آن‌ها؛ S3 است. کلاس‌های تناسب اقتصادی بر مبنای روش محاسبه ارزش فعلی خالص برای چهار محصول مورد مطالعه در 73% واحد‌های اراضی ، S2 و در 27% آنها، S1 است. برای محصولات گندم و ذرت، با استفاده از روش های سود ناخالص، نسبت منفعت به هزینه و نرخ بازده داخلی، کلاس تناسب اقتصادی همه واحدهای اراضی S1 می باشد. برای محصولات سیب زمینی و جو، با استفاده از روش های سود ناخالص و نرخ بازده داخلی، کلاس تناسب اقتصادی در 73% واحدهای اراضی، S2 و در 27% آنها، S1 و بر اساس روش نسبت منفعت به هزینه، این کلاس در همه واحدهای اراضی، S1 می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Qualitative and Economical Land Suitability Evaluation for Important Field Crops in Shahrekord Area, Using ALES Program

نویسنده [English]

  • J. Givi
چکیده [English]

In addition to qualitative and quantitative land suitability evaluation, economical evaluation can be carried out as well, based on net or gross benefit per surface area unit. The present research was done to evaluate land suitability, qualitatively and economically,, by different methods for irrigated maize, wheat, potato and barley in Shahrekord area. In this regards, qualitative land suitability class was determined by matching land characteristics with the studied crops growth requirements, using simple limitation method and ALES program. Economical land suitability evaluation was carried out, using "internal rate of return", "gross profit", "net present value" and "benefit/cost ratio" methods which are included in the ALES program. The results showed that qualitative suitability class in all of the studied land units for irrigated maize, wheat and barley is S2 and for irrigated potato in 73% of the units is S2 and in 27% of them is S3. As the "net present value" method is used, % 73 and % 27 of the land units are classified as S2 and S1, respectively for all of the studied crops. For wheat and maize, all of the land units are classified as S1, as gross profit, benefit/cost ratio and internal rate of return methods are used. For potato and barley, using gross profit and internal rate of return methods, % 73 and % 27 of the land units are classified as S2 and S1, respectively and as the benefit/cost ratio method is used, economical land suitability class in all of the land units is S1.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Qualitative land suitability evaluation
  • Economical land suitability evaluation
  • ALES program
  • Maize
  • wheat
  • Potato
  • barley
CAPTCHA Image