دوره و شماره: دوره 28، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393 

مقالات پژوهشی

بهینه سازی معادلات درونیاب بارش روزانه با نظریه فازی و الگوریتم ژنتیک در حوضه آبریز دشت مشهد

صفحه 1-9

10.22067/jsw.v0i0.35726

نفیسه سیدنژاد گل خطمی؛ سید حسین ثنایی نژاد؛ بیژن قهرمان؛ حجت رضائی پژند


پراکنش و ویژگی‌های رسوبات‌لسی منطقه سرخس

صفحه 101-110

10.22067/jsw.v0i0.20928

علی سودمند؛ علی رضا کریمی؛ فرهاد خرمالی؛ حجت امامی


نقش قارچ Trichoderma harzianum در جذب زیستی کادمیوم توسط گیاه جو (Hordeum vulgare L.) در یک خاک آلوده

صفحه 157-165

10.22067/jsw.v0i0.23051

فاطمه تقوی قاسم خیلی؛ همت اله پیردشتی؛ محمدعلی تاجیک قنبری؛ محمدعلی بهمنیار