بررسی روند تغییرات حدی دمای شهر مشهد در مقیاس‌های مختلف

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

استاد هواشناسی کشاورزی، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد.

چکیده

مشهد دومین شهر پرجمعیت ایران بوده، که از لحاظ زیارتی، اقتصادی و کشاورزی بسیار حائز اهمیت می‌باشد. با توجه به اهمیت شناخت تغییر عناصر اقلیمی و اثرات آن در سیاستگزاری‌های آینده، در این مطالعه به بررسی تغییرات دماهای حداکثر و حداقل سالانه، فصلی، ماهانه و روزانه‌ی شهر مشهد به کمک آزمون‌های SNHT، Buishand، Pettitt، Von-Neumann و کندال-تاو پرداخته شد. نتایج بدست آمده از این مطالعه حاکی از افزایش دمای مشهد بود، مقایسه‌ی نتایج نشان داد که در طی 60 سال گذشته (1951-2010) روند افزایشی دمای حداقل سالانه 2 برابر دمای حداکثر می‌باشد (062/0 در برابر 031/0). نتایج آزمون‌های فصلی نیز نشان دهنده‌ی افزایش دما در کلیه‌ی فصول سال می‌باشد، در این میان تنها روند افزایشی دمای حداکثر فصل زمستان در سطح 95% معنی‌دار نگردید. همچنین دمای حداقلِ فصل پاییز با شیب افزایشی 074/0 بیشترین نرخ افزایش دما را نشان می‌دهد. همانند اختلاف میان سری داده‌های سالانه در کلیه‌ی فصول روند افزایشی دمای حداقل بیشتر از حداکثر بدست آمده است، مقایسه‌ی میان روندهای ماهانه دمای حداکثر و حداقل نیز نتایج مشابهی را نشان می‌دهد. همچنین نشان داده شد که روند افزایشی دمای حداقل تقریباً از سال 1985 بیشتر شده است، در حالی که در دمای حداکثر این نقطه‌ی تغییر نزدیک به سال 1995 می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Investigation of Mashhad Extremum Temperature in Different Scales

نویسندگان [English]

  • Sh. Shams
  • Mohammad Mousavi baygi
Professor Agro meteorology, Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

Mashhad is Iran second most populous city, where in terms of tourism, economy and agriculture is very important. Regarding to the importance of the change of climatic factors and its effect on future policy, in this study the max and minimum temperature changes in the scale of yearly, seasonally, monthly and daily, was investigated by means of SNHT, Buishand, Pettitt, Von-neumann and kendall-tau. The results of this study indicate a temperature increase of Mashhad, comparison of the results showed that during the past 60 years (1951-2010), minimum temperature increased 2times more than maximum temperature (0.062 versus 0.031). Test results also showed temperature increasing in all seasons, but just winter maximum temperature increasing trend was not significant in 95% confidence level. Also the highest rate of temperature increasing was belonged to autumn minimum temperature, with the slope of 0.074. Like the difference between annual series, in all season minimum temperature increasing trend is higher than maximum trend, comparing trends in monthly maximum and minimum temperatures show similar results. It also was shown that the minimum temperature trend rose approximately near the year 1985, while maximum temperature break point is near 1995.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Temperature trend
  • Maximum temperature
  • Minimum temperature
CAPTCHA Image