ارزیابی مدل CERES-Wheat نسخه DSSAT 4.5 در شبیه سازی رشد، عملکرد و مراحل فنولوژی گندم در شرایط مدیریت‌های مختلف تخصیص آب در مزرعه (مطالعه موردی: شهرستان اهواز)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شاهرود

2 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

3 استاد گروه آبیاری وزهکشی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز.

4 دانشگاه تهران

چکیده

تحقیقات مزرعه ای که برای تعیین راهکارهای بهینه به زراعی و به نژادی انجام می شوند، علاوه بر هزینه بر بودن، زمان بر نیز می باشند. مدل-های شبیه سازی رشد که جایگزین مناسبی برای کاهش هزینه و مدت زمان انجام اینگونه تحقیقات مزرعه ای محسوب می شوند، اثرات پیچیده عواملی مانند آب و هوا، خصوصیات خاک، و فاکتورهای مدیریتی را بر عملکرد گیاه در نظر می گیرند. یکی از کاراترین مدل های شبیه سازی رشد گندم، مدل CERES-Wheat می باشد که بایستی قبل از استفاده برای یک منطقه، مورد ارزیابی (واسنجی و صحت سنجی) قرار گیرد. بنابراین، این تحقیق با هدف ارزیابی توانایی مدل CERES-Wheat نسخه DSSAT 4.5در شبیه سازی رشد و نمو، عملکرد و مراحل فنولوژیکی گندم (رقم چمران) برای شرایط آب و هوایی شهرستان اهواز صورت گرفت. برای این منظور، یک آزمایش تحقیقاتی در سال زراعی 90-1389 در محل مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان طراحی و اجرا شد. با استفاده از نتایج این آزمایش و نتایج دو آزمایش دیگر که در سال های گذشته در منطقه مورد مطالعه انجام شده بود، مدل CERES-Wheat واسنجی و صحت سنجی گردید. نتایج مرحله صحت سنجی نشان داد که بیشترین و کمترین خطای مدل به ترتیب مربوط به شبیه سازی حداکثر شاخص سطح برگ (6 درصد) و شبیه سازی مراحل فنولوژی (2 درصد) می باشد و به طور کلی نتیجه گرفته شدکه مدل CERES-Wheat توانایی بالایی در شبیه سازی رشد و نمو، مراحل فنولوژیکی و عملکرد گندم برای شرایط آب و هوایی اهواز دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of DSSAT 4.5-CSM-CERES-Wheat to Simulate Growth and Development, Yield and Phenology Stages of Wheat under Water Deficit Condition (Case Study: Ahvaz Region)

نویسندگان [English]

  • Mahdi Delghandi 1
  • Saeid Boroomand Nasab 3
1
2
3 Professor, Faculty of Water Sciences Engineering, Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran
4
چکیده [English]

Field experiments for quantifying optimal breeding strategies are time-consuming and expensive. Crop simulation models can provide an alternative, less time-consuming and inexpensive means of determining the optimum breeding strategies. These models consider the complex interactions between weather, soil properties and management factors. CERES-Wheat is one of best models which can simulate the growth and development of wheat. Therefore, in present paper DSSAT 4.5-CERES-Wheat was evaluated for predicting growth, phenology stages and yield of wheat (cultivar of Chamran) for Ahwaz region. For this purpose, one Experimental research was designed at the experimental farm of the Khuzestan Agriculture And Natural Resources Research Center (KANRC), located at Ahwaz in 2010-2011 growth season. Using results of this research and two another research, CERES-Wheat model was evaluated. Results of evaluation showed that most and less NRMSE were abtained for simulation of maximum Leaf Area Index (6%) and phenology stages (2%), respectively. Therefore, it can conclude that CERES-Wheat is a powerful model in order to simulation of growth, phenology stages and yield of wheat.

کلیدواژه‌ها [English]

  • wheat
  • CERES-Wheat model
  • Evaluation
  • simulation
CAPTCHA Image