بررسی کارایی مدل پویایی سیستم در شبیه سازی فرآیند بارش- رواناب (مطالعه موردی: حوضه آبریز لیقوان)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 تبریز

2 دانشگاه تبریز

چکیده

محدودیت منابع آبی و اصل پایداری در مدیریت آن، تامین آب کلیه نیازهای موجود را غیر ممکن ساخته است، لذا به منظور تامین و عرضه آب با اطمینان پذیری بالا نیاز به برنامه‌ریزی‌های دقیق می‌باشد. به همین دلیل اهمیت مدیریت منابع آب در حوضه های آبریز بیش از پیش نمایان شده است. در این تحقیق از دو مدل پویایی سیستم (Vensim) و برنامه ریزی ژنتیک برای شبیه سازی فرایند بارش- رواناب در حوضه آبریز لیقوان استفاده گردید. در مدل برنامه ریزی ژنتیک برای بدست آوردن بهترین ترکیب، وروردی های مختلف برای مدل سازی مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاکی از دقت بالای مدل Vensim در شبیه سازی فرایند بارش- رواناب نسبت به مدل برنامه ریزی ژنتیک می باشد. نتایج نشان می دهد که مدل Vensim برای اکثر رویدادها ضریب همبستگی بالایی نسبت به برنامه ریزی ژنتیک داشته همچنین در پیش بینی دبی و زمان اوج کمترین خطای مطلق را دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Efficiency Study of the system dynamics model to simulate the rainfall – runoff (Case Study:Lighvan Watershed)

نویسندگان [English]

  • yaghoub dinpazhoh 2
  • sabereh darbandi 1
چکیده [English]

Limited of water resources and the sustainable management, has made it impossible water supply of all needs, therefore, in order to supply water are required careful planning with high reliability. For this reason, is more than ever before the importance of water management in the catchment basin. In this study used dynamics model (Vensim) and genetic programming to simulate the process of rainfall - runoff in Lighvan Watershd. The genetic programming model was tested to get the best combination of input model.The results show high accuracy Vensim model in the simulation of rainfall - runoff process than genetic programming.The results indicate that Vensim model for most events have a highly significant correlation of genetic programming, also is predicted peak flow and minimum absolute error.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rainfall - Runoff
  • Genetic programming
  • Lighvan watershed
  • System dynamics
CAPTCHA Image