بررسی تاثیر تیمار آهک دهی بر فرآیند تولید ورمی کمپوست از ترکیب های متفاوت ضایعات رستورانی با کود گاوی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 ساری

چکیده

با افزایش شهرنشینی، تغییر سبک زندگی و عادت های غذایی مردم، میزان مواد زاید تولیدی به سرعت در حال افزایش است و ترکیب این ضایعات نیز تغییر کرده است. تولید ورمی کمپوست از جمله بهترین روش های تبدیل مواد زاید آلی به مواد مفید اصلاح کننده خاک با استفاده از کرم-های خاکی و میکروارگانیسم ها است. بدین منظور با جمع آوری ضایعات رستورانی و آشپزخانه ای و ترکیب آنها با کودگاوی (مواد حجیم کننده) به صورت نسبت های 1:0 (100 درصد کود گاوی)، 2:1 (34 % ضایعات رستورانی + 66 % کود گاوی) و 1:1 (50 % ضایعات رستورانی + 50 % کود گاوی) مطالعه ای به منظور تاثیر تیمار آهک دهی بر فرآیند ورمی کمپوست صورت گرفت. هر ترکیب بستر به 2 تیمار بدون آهک و با آهک (1درصد) تقسیم شد. فرآیند ورمی کمپوست شدن با تلقیح 10 عدد کرم خاکی گونه ایزنیا فوتیدا3 با وزن کل 17/0±46/4 گرم آغاز شد. این مطالعه در قالب آزمایش فاکتوریل با طرح کاملاً تصادفی با 6 واحد تیماری در 3 تکرار ایجاد گردید. در طول مدت آزمایش نمونه هایی از هر تکرار برداشته و خصوصیات شیمیایی شامل، pH، هدایت الکتریکی، کربن آلی، نیتروژن کل، پتاسیم و فسفر قابل دسترس مورد اندازه گیری قرار گرفت. در پایان بیوماس کل و جمعیت نابالغ کرم های خاکی نیز توزین شدند. نتایج نشان داد با افزایش سهم ضایعات رستورانی و آهک دهی میزان عناصر غذایی مورد بررسی افزایش معنی داری (05/0 p ≤) نشان داده است. همچنین در انتهای فرآیند میزان هدایت الکتریکی، نیتروژن کل، فسفر قابل دسترس و پتاسیم قابل تبادل به طور میانگین در کل تیمارها به ترتیب 12، 53، 51 و 19 درصد افزایش و pH، ماده آلی و C/N نیز به ترتیب 5، 19 و 46 درصد کاهش داشته است. بررسی رشد و نمو کرم های خاکی نیز نشان داد تیمارهای ترکیب بستر و آهک دهی و نیز اثر متقابل آنها بر تغییرات بیوماس کل و نابالغ تاثیر فزاینده ای داشته است. بطوریکه تیمار 2:1 آهک دهی شده با 156 درصد افزایش بیوماس کل، بالاترین درصد افزایش رشد و نمو را در بین تیمارها به همراه داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Liming Treatment Effect on Vermicomposting Process of Different Combination of Restaurant Wastes and Cow Dung

نویسندگان [English]

  • Behrooz Azimzadeh 1
  • mohammad ali bahmanyar 2
چکیده [English]

With rising urbanization and change in lifestyle and food habits, the amount of waste material has been increasing rapidly and its composition changing. Vermicomposting is the best method of converting waste material into a useable soil amendment with the use of earthworms and microorganisms. The study began with collecting restaurant waste (as organic waste) from restaurants. The selected wastes were mixed with cow-dung (as bulk material) in various bed combination ratios: 1:0 (100% cow dung), 2:1 (34% restaurant waste + 66% cow dung), and 1:1 (50% restaurant waste + 50% cow dung). For study of liming effect on vermicomposting process, two types of treatments were prepared by adding 1% (w/w) and without limestone in bed combinations. Vermicomposting step started by inoculation 10 fold earthworms Eisenia foetida with 4.46 ± 0.17 g total biomass, approximately. The investigation was conducted in a factorial complete randomized design with six treatments and three repetitions. In during of study, the sampling carried out 3 time per 1 month from each bioreactor and some chemical properties such as pH, electrical conductivity (EC), organic carbon (OC), total nitrogen (TN), exchangeable potassium (Kex) and available phosphorus (Pav) were measured. At the end of study total and immature biomasses of earthworms were determined. The results shown that with increasing in the proportion of waste restaurant and adding 1% lime have led to a rise in nutrients content (TN, Kex and Pav) of vermicompost, significantly. Respectively, vermicomposting has also led to 12%, 53%, 51%, and 19% increasing in EC, TN, P, and K and 5%, 19, and 46% decreasing in pH, OC, and C/N as compared to beginning of the process. Also, bed combination, liming treatment factors, and interaction of them have led to a growth in total and immature biomasses of earthworms. 2:1 vermibed with 1% lime has highest growth and reproductive rate (156% total biomass) between other treatments after 3 month.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vermicompost
  • Restaurant wastes
  • Liming
  • Chemical characteristics
  • Earthworm biomass
CAPTCHA Image