تعیین مناسب ترین عمق آب آبیاری رقم سانته و کلون های جدید سیب‌زمینی در شرایط کم آبیاری

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 دانشگاه ساری

چکیده

آب یکی از مهم‌ترین نهاده های تولید محصولات کشاورزی است و کمبود آب کشاورزی مصرف بهینه و بازه کم آبیاری را می طلبد. لذا این پژوهش به منظور تعیین تابع تولید، عمق های شاخص و بهینه آبیاری، عملکرد و کارایی مصرف آب سیب زمینی در شرایط کم آبیاری است. این پژوهش در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همدان در قالب طرح کرت های خرد شده با سه تکرار انجام شد. فاکتور اصلی تیمارهای آبیاری در شش سطح 50، 60، 70، 80، 90 و 100 درصد نیاز آبی گیاه و فاکتور فرعی شامل دو کلون جدید سیب زمینی و رقم سانته بود. یافته های این پژوهش نشان داد که اثر تیمارهای آبیاری، رقم و برهمکنش آنها بر عملکرد و کارایی مصرف آب بسیار معنی دار (01/0 ≥ p) بود. با افزایش ژرفای آب آبیاری تا عمق بیشینه، درآمد ناخالص، روندی افزایشی داشت. سود خالص در دو حالت آبیاری بیشینه و عمق معادل آبیاری کامل در حالت محدودیت زمین برابر بود. بیشترین مقدار آب صرفه جویی شده نسبت به آبیاری کامل، متعلق به عمق معادل آبیاری در حالت محدودیت آب محاسبه شد، که امکان افزایش سطح زیر کشت نسبت به آبیاری کامل به میزان 21،27 و 14 درصد بترتیب برای رقم و کلون های فوق الذکر وجود داشت. بیشترین بازده ریالی برای هر متر مکعب آب در شرایط محدودیت آب و به میزان 6080، 12096 و 14185 ریال بترتیب محاسبه شد. با توجه به اینکه کلون 2-397008 نسبت به دو رقم دیگر بازده ریالی بالاتری را دارا است کشت این کلون نسبت به ارقام دیگر توصیه می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of Appropriate Irrigation Depth of Sante Cultivar and New Potato Clones in Deficit Irrigation condition

نویسندگان [English]

  • A. Ghadami Firouzabadi 1
  • mahmood raeini 2
  • A. Shahnazari 1
1 Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
2
چکیده [English]

Water is the most important factor in agricultural products, water shortage and low irrigation efficiencies in Iran necessitates research in deficit irrigation. This Study to estimate the production function, calculate the depth and optimal index and effect of deficit irrigation on yield was done in Agriculture and Natural Resources Research Center of Hamadan. Test was performed in Split Plot Design based on Randomized Complete Block in three replications with two factors, containing 1: water deficit irrigation treatment namely, 50, 60, 70, 80, 90 and 100% of basically potato irrigation requirement. 2: Two clones accompanied with Sante Cultivar. The results indicated the effect of different treatment on yield and water use efficiency was significant at the 1% level. Also with increasing water depth until maximum depth, gross income was increased. Also results showed that the net benefit was the same for the equivalent depth under earth limitation and the maximum water depth by 414761192, 84952553 and 91034463 rails for santeh, 397001-13 and 397008-2 clones. The maximum saved water relative complete irrigation belongs to irrigation equal depth under water limitation. It can be concluded that with the savings of water under deficit irrigation practices, the planting area would increase by 21, 27 and 14% for santeh, 397001-13 and 397008-2 clone. The maximum earning return (Rails per m3 of water) under water limitation will be 6080, 12096 and 14185 rails for santeh, 397001-13 and 397008-2 clones. According to 397008-2 clone relative to other cultivars has the highest earning return, so cultivar of this clone than other varieties is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Evaluation
  • Earning return
  • Yield Function
  • Optimized Irrigation Depth
1- اخوان س.، موسوی ف.، مصطفی‌زاده فرد ب. و قدمی فیروزآبادی ع 1386. بررسی آبیاری تیپ و شیاری از لحاظ عملکرد و کارایی مصرف آب در زراعت سیب زمینی. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. سال یازدهم-شماره 41 (الف) پاییز 1386.
2- انصاری ح. 1387. تعیین عمق شاخص و بهینه آبیاری در ذرت‌های زودرس با هدف احتساب حداکثر سود. مجله آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی) جلد 22، شماره 2، سال 1387.
3- سازمان جهاد کشاورزی استان همدان. 1390. آمارنامه کشاورزی سال زراعی 90-1388.
4- سپاسخواه ع.، توکلی ع. و موسوی س. 1385. اصول و کاربرد کم آبیاری. انتشارات کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران.
5- توکلی ع. و فرداد ح. 1378. ارزیابی اقتصادی کم آبیاری روی محصول چغندر قند جهت بهینه سازی مصرف آب. مجله علوم کشاورزی ایران، جلد 3، شماره 3
6- شایان نژاد م. 1389. تأثیر کم آبیاری بر روی خواص کمی گندم و تعیین عمق آب مصرفی بهینه آن در شهرکرد. فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی آبیاری و آب. سال اول، شماره 2، زمستان 1389.
7-Alizadeh A., and Keshavarz A. 2005. Status of agricultural water use in Iran. Water Conservation, Reuse and Recycling: Proc. of an Iranian-American Workshop, www.nap.Edu/catalog/1124.html.
8-Anconellis G., Gudobonis G. and Batilani A. 2003. Irrigation efficiency applying subsurface drip irrigation and minisprinkler irrigation. Potato crop forth International Symposium on Irrigation of Horticultural crop, 1-5 September 2003, and university of California.
9-Attaher S.M., Medany M.A., Abdel Aziz A.A., and Mostafa M.M. 2004. "Energy requirements and yield of drip irrigated potato", International Symposium on the Horizons of Using Organic Matter and Substrates in Horticulture. Available at: http://www.actahort.org/books/608/608_24.htm
10-Bizimungu B. 2005. Drought tolerance in potato clone selected under deficit irrigation. Abstract of the 93rd Annual meeting of the potato association of America
11- English M.J. 1990. Deficit irrigation. I: Analytical framework, 1. Irrig. And. Drain. Eng., ASCE.11 (3):399-411.
12-English M. and Raja S.N. 1996. Perspective on deficit irrigation. Agric. Water Manage. 32: 1-14.
13-English M., James L. and Chen C.F. 1990. "Deficit Irrigation: II. Observation in Columbia Basin”. Irrigation and Drain J., 16:413-426.
CAPTCHA Image