دوره و شماره: دوره 28، شماره 6، بهمن و اسفند 1394 
نقش مدیریت کشاورزی در تداوم جریان زاینده رود

صفحه 1095-1106

10.22067/jsw.v0i0.21391

حامد امامی حیدری؛ هادی جعفری؛ غلامحسین کرمی


بررسی اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب حوضه زرینه رود با استفاده از مدل SWAT

صفحه 1203-1291

10.22067/jsw.v0i0.35633

بهاره منصوری؛ حجت احمدزاده؛ علیرضا مساح بوانی؛ سعید مرید؛ مجید دلاور؛ سعید لطفی