ارزیابی و مقایسه مکانی- زمانی مدل MM5 با استفاده از الگوریتم تشابه

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

داشتن درک درستی از چگونگی تغییرات زمانی و مکانی متغیر های هواشناسی در مطالعات محیطی از اهمیت بسزایی برخوردار است. اخیرا از مدل‌های منطقه ای پیش بینی عددی هواشناسی در تحقیقات بسیاری استفاده می شود. با این وجود برای بررسی چگونگی تغییرات زمانی و مکانی نتایج حاصل از مدل ها تحقیقات زیادی صورت نگرفته است. بر این اساس و با توجه به اهمیت این موضوع یک رویکرد زمانی - مکانی در این مقاله بررسی می شود. در این رویکرد نتایج پیش‌بینی مدل میان مقیاس 4MM5 با مجموعه داده های مشاهده ای، برای میانگین ماهانه و سالانه دما و بارش در دوره سال‌های 1990-2010 در منطقه شمال شرق ایران مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. در این تحقیق ارزیابی کمی شباهت مکانی و زمانی بین مجموعه داده‌ها و مدل آب و هوایی، و نیز شناسایی مناطق جغرافیایی و فصولی که در مدل سازی‌ها مشکل‌ساز می‌باشند انجام شده است. این کار با استفاده از نقشه‌های تهیه شده بر مبنای الگوریتم تشابه5 جبری، که یک روش موثر برای تحلیل مجموعه داده‌های مکانی مختلف، نقشه‌ها و مدل‌ها می‌باشد، انجام شد. مشخص شد که شباهت داده‌های واقعی با نتایج مدل برای متغیر دما بیش‌تر از بارندگی است. نتایج حاصل از مدل برای بارش و دما در فصل‌های گرم سال در مقایسه با داده‌های واقعی از لحاظ پراکندگی مقادیر تشابه، تناقض داشت. هم‌چنین در فصل‌های سرد سال پیش‌بینی دقیق‌تری به وسیله مدل ارائه شده است. علاوه بر این چند منطقه که در آنجا خطای پیش‌بینی بیش‌تر بود به وسیله الگوریتم نقشه‌پردازی تشابه شناسایی شدند. این تحلیل نشان داد که در محدوده‌های کوچکی از جنوب و ناحیه مرکزی منطقه مورد مطالعه بین مدل و داده‌های واقعی تشابه کم‌تری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spatiao – Temporal Evaluation and Comparison of MM5 Model using Similarity Algorithm

نویسندگان [English]

  • N. Siabi
  • S.H. Sanaeinejad
  • B. Ghahraman
Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

Introduction temporal and spatial change of meteorological and environmental variables is very important. These changes can be predicted by numerical prediction models over time and in different locations and can be provided as spatial zoning maps with interpolation methods such as geostatistics (16, 6). But these maps are comparable to each other as visual, qualitative and univariate for a limited number of maps (15). To resolve this problem the similarity algorithm is used. This algorithm is a simultaneous comparison method to a large number of data (18). Numerical prediction models such as MM5 were used in different studies (10, 22, and 23). But a little research is done to compare the spatio-temporal similarity of the models with real data quantitatively. The purpose of this paper is to integrate geostatistical techniques with similarity algorithm to study the spatial and temporal MM5 model predicted results with real data.
Materials and Methods The study area is north east of Iran. 55 to 61 degrees of longitude and latitude is 30 to 38 degrees. Monthly and annual temperature and precipitation actual data for the period of 1990-2010 was received from the Meteorological Agency and Department of Energy. MM5 Model Data, with a spatial resolution 0.5 × 0.5 degree were downloaded from the NASA website (5). GS+ and ArcGis software were used to produce each variable map. We used multivariate methods co-kriging and kriging with an external drift by applying topography and height as a secondary variable via implementing Digital Elevation Model. (6,12,14). Then the standardize and similarity algorithms (9,11) was applied by programming in MATLAB software to each map grid point. The spatial and temporal similarities between data collections and model results were obtained by F values. These values are between 0 and 0.5 where the value below 0.2 indicates good similarity and above 0.5 shows very poor similarity. The results were plotted on maps by MATLAB software.
Results Discussion In this study the similarity and geostatistical algorithm were combined to compare and evaluate spatio-temporal of predicted temperature and precipitation data by MM5 model with actual data. The analysis of the similarity map is based on the F values, the area and also the uniformity of distribution over the area. The similarity between predicted and actual data is higher when F values are low and distributed more uniform. The temperature similarity maps showed that F values are between 0.0 - 0.2 in cold seasons. It was shown that the values had spatial continuity and uniform distribution. A large part of area (almost 80%) is covered by lowest F value (F˂0.1), which shows very high similarity among temperature datasets. The highest values (0.15 < F < 0.2) occurred in the central of the study area. In the warm seasons F values were between 0.0 - 0.4. These values had spatial continuity and uniform distribution which is lower than cold season. The area of good similarity values (0.0˂F˂0.1) is almost 45% of the whole region. The highest values (F>0.3) in the central region indicate errors in the model predictions data. But generally prediction of model in both seasons for the temperature was good. In annual time scale, F values are between 0.0 - 0.25. The area of good similarity value (0.0˂F˂0.1) is almost 65% of the whole region with spatial continuity and uniform distribution. Accuracy of the model declined from temperature of the cold season to annual and then warm season respectively. The precipitation similarity maps showed that in cold season F values changes between 0.05 - 0.4. These values had less spatial continuity than temperature. In more than half of the area (60%) there was fairly good similarity where 0.05 < F < 0.15. The maximum values (0. 3 < F < 0.35) occur in mountainous regions of the study area. In warm seasons F values are between 0.1- 0.45. These values are not uniformly distributed and dispersed. The area of good similarity values (0.0˂F˂0.1) is zero percent. The highest values (F>0.3) in the central mountainous area and south part of region suggests the low similarity in the model predictions. Similarity between the cold seasons is much higher than the warm seasons, which is due to the variability of precipitation during the seasons. In the annual time scale, F values are between 0.05 - 0.3. F values (0.0˂F˂0.1) are almost 40% of the whole region with uniform distribution. Overall, the higher uniform distribution of annual similarity values showed that prediction of model for annual precipitation data is better than seasonal. The maximum F values identified the areas with modeling error for various reasons. In this study the central and the southern parts had maximum F values at different time steps. Plotted mean monthly values of similarity indicated minimum and maximum temperature F values were occurred in January and July while for precipitation was taken place in January and September respectively. This shows that MM5 model prediction was good in January.
Conclusion: In this paper, the similarity algorithm discovered spatial and temporal similarities between the predicted and actual data for temperature and precipitation variables. According to the obtained F values, the model predicts temperature was better than precipitation. Due to the upward movement of the convective zone and the effects of topography for both variables, the similarity between predicted and actual data is low in warm seasons. In small areas of the south and the central region of the study area, F values are between 2.0 and 4.0, respectively, which could be considered as a weak similarity. The area with high f values (F > 0.45) can be seen on every precipitation map, which suggests a large error values related to reporting of the station data.

Keywords: Algorithms, Numerical prediction models, Similarity comparison, Spatio- temporal

کلیدواژه‌ها [English]

  • Algorithms
  • Numerical prediction models
  • Similarity comparison
  • Spatio- temporal
1- Ahmadian J., Sheibani D., Iraqi H., Shirmohammadi R., and Mojarad M. 2002. agricultural Classification of climate for sustainable water resources management in developing countries. P. 593-605. Eleventh Meeting of the National Committee on Irrigation and Drainage, January 2002,Tehran, Iran.(in Persian)
2- Ahmed S., and De Marsily G. 1987. Comparison of geostatistical methods for estimating transmissivity using data on transmissivity and specific capacity. Water Resourc.Res, 23(9):1717–1737.
3- Akter N., and Islam Md. N. 2007. Use of MM5 model for weather forecasting over Bangladesh region. BRAC University Journal, 4(1):75-79.
4- Eischeid J., Pasteris P., Diaz H., Plantico M., and Lott N. 2000. Creating a serially complete, national daily time series of temperature and precipitation for the western United States. Journal of Applied Meteorology, 39:1580–1591.
5- ftp://ftp.cdc.noaa.gov/Datasets/ (visited 5 June 2013).
6- Goovaerts P. 1990. Geostatistics in soil science: state-of-the-art and perspectives. Geoderma, 89(1–2):1–45.
7- Goovaerts P. 1999. Performance Comparison of Geostatistical Algorithms for Incorporating Elevation into the Mapping of Precipitation. The IV International Conference on GeoComputation was hosted by Mary Washington College in Fredericksburg, 25-28 July 1999, VA, USA.
8- Gouvas M., Sakellariou N., and Xystrakis F. 2009. The relationship between altitude of meteorological stations and average monthly and annual precipitation. Studies Geophysic and Geodaeta, 53(4): 557-570.
9- Hamann I. M., and Herzfeld U. C. 1991. On the effects of pre-analysis standardization. Journal of Geology, 99:621–631.
10- Hedayati Dezfuli A., and Azadi M. 2009 . Verification of MM5 forecast precipitation over Iran. Journal of the Earth and Space Physics, 36(3):115-129. (in Persian with English abstract)
11- Herzfeld U. C., and Merriam D. F. 1990. A map comparison technique utilizing weighted input parameters. Computer Applications in Resource Estimation and Assessment for Metals and Petroleum. Eds., Computers and Geology, 7:43–52.
12- Hudson G., and Wackernagel H. 1994. Mapping temperature using kriging with external drift: theory and an example from Scotland. Int. J. Climatology, 14:77–91.
13- Journel A.G., and Huijbregts C.J. 1978. Mining Geostatistics. Academic Press, New York.
14- Kerry R., Oliver M.A. 2004. Average variograms to guide soil sampling for land management. The International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 5:307–325.
15- Laslett G.M., McBratney A.B., Pahl P.J., and Hutchinson M.F. 1987. Comparison of several spatial prediction methods for soil pH. Journal of Soil Science, 38(2):325–341.
16- Matheron G. 1963. Principles of geostatistics. Economic Geology 58(8):1246–1266.
17- Mehdizadeh M., Mahdiyan M.H., and Hjjam S. 2006. Performance of geostatistical methods in climate zoning of Urmia Lake Basin. Journal of the Earth and Space Physics, 32(1):103-116.( in Persian)
18- Merriam D. F., and Jewett D. G. 1988. Methods of thematic map comparison. Current Trends in Geomathematics, D. F. Merriam, Ed., Plenum Press, 9–18.
19- Nadi M., KHalili A., Poortahmasebi K., and Bazrafshan J. 2010. Evaluation of some new geostatistical methods for estimating precipitation in Chahar-Bagh district. P. 10-13. Fourteenth Conference on Geophysics, 11-13 May 2010, Tehran, Iran. (in Persian with English abstract)
20- Rogelis M. C., and Werner M. G. F. 2013. Spatial Interpolation for Real-Time Rainfall Field Estimation in Areas with Complex Topography. Journal of Hydrometeorology, 14(1):85-104.
21- Silva D ., Meza J. F., and Varas E. 2010. Estimating reference evapotranspiration (ETo) using numerical weather forecast data in central Chile. Journal of Hydrology, 382:64–71.
22- Snyder J. P. 1987. Map projections — A working manual. U.S. Geological Survey Professional Paper 1395:383.
23- Vazifeh A., Azadi M., and Mazrae Farahani M. 2004. Checking the effect of Horizontal resolution changing in limited area MM5 model for simulate synoptic systems on Iran, Ninth Fluid Dynamics Conference, March 2004, Shiraz University, Department of Mechanical Engineering.( in Persian)
24 -Yamazaki Y., and Orgaz M. D. 2005. forecasting mesoscale precipitation using the MM5 model with the Four-Dimensional Data Assimilation (FDDA) technique. Global NEST Journal, 7(3):258-263.
CAPTCHA Image