پیش‌بینی جریان رودخانه شهرچای در حوضه آبریز دریاچه ارومیه با استفاده از برنامه‌ریزی ژنتیک و مدل درختی M5

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تبریز

چکیده

منابع آب شیرین قابل استحصال با محدودیت جدی مواجه است، بنابراین پیش‌بینی هرچه دقیق‌تر جریان رودخانه در تحلیل بسیاری از پدیده‌های خشکسالی و سیلاب، آبگیری از رودخانه‌ها و سایر مسائل مرتبط از اهمیت بالایی برخوردار بوده و از ارکان اساسی برنامه‌ریزی و مدیریت منابع آب‌های سطحی می باشد. از این‌رو متخصصان همواره برای تخمین صحیح دبی رودخانه و اصلاح روش‌های موجود تلاش می‌نمایند. در این راستا و در تحقیق حاضر، از روش‌های هوشمند برنامه‌ریزی ژنتیک و مدل درختی M5 برای مدل‌سازی و پیش‌بینی جریان رودخانه شهرچای در حوضه آبریز دریاچه ارومیه استفاده شده است. بدین منظور، داده‌های میانگین ماهانه دبی رودخانه شهرچای در ایستگاه بند در بازه زمانی بین سال‌های 1330 الی 1390 برای واسنجی و صحت‌سنجی روش‌های مذکور مورد استفاده قرار گرفته و دقت این روش‌ها با استفاده از پارامترهای آماری جذر میانگین مربعات خطا، میانگین خطای مطلق و ضریب همبستگی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان دادند که روش برنامه ریزی ژنتیک با دارا بودن خطای 3094/3 و مدل درختی M5 با خطای 5514/3 در حالت استفاده از حافظه‌های دبی یک، دو و سه ماه قبل (Qt-1, Qt-2, Qt-3) با داشتن کمترین مقدار خطا، عملکرد مناسبی در پیش‌بینی جریان رودخانه داشته اند. در نهایت روش برنامه ریزی ژنتیک در حالت استفاده از توابع ریاضی متشکل از چهار عملی اصلی، لگاریتم و توان و با در نظر گرفتن پارامترهای ورودی Qt-1,Qt-2,Qt-3 و دارا بودن بهترین عملکرد، به‌عنوان روشی مناسب برای پیش‌بینی جریان رودخانه پیشنهاد گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Forecasting Shaharchay River Flow in Lake Urmia Basin using Genetic Programming and M5 Model Tree

نویسندگان [English]

  • S. Samadianfard
  • R. Delirhasannia
University of Tabriz
چکیده [English]

Introduction: Precise prediction of river flows is the key factor for proper planning and management of water resources. Thus, obtaining the reliable methods for predicting river flows has great importance in water resource engineering. In the recent years, applications of intelligent methods such as artificial neural networks, fuzzy systems and genetic programming in water science and engineering have been grown extensively. These mentioned methods are able to model nonlinear process of river flows without any need to geometric properties. A huge number of studies have been reported in the field of using intelligent methods in water resource engineering. For example, Noorani and Salehi (23) presented a model for predicting runoff in Lighvan basin using adaptive neuro-fuzzy network and compared the performance of it with neural network and fuzzy inference methods in east Azerbaijan, Iran. Nabizadeh et al. (21) used fuzzy inference system and adaptive neuro-fuzzy inference system in order to predict river flow in Lighvan river. Khalili et al. (13) proposed a BL-ARCH method for prediction of flows in Shaharchay River in Urmia. Khu et al. (16) used genetic programming for runoff prediction in Orgeval catchment in France. Firat and Gungor (11) evaluated the fuzzy-neural model for predicting Mendes river flow in Turkey. The goal of present study is comparing the performance of genetic programming and M5 model trees for prediction of Shaharchay river flow in the basin of Lake Urmia and obtaining a comprehensive insight of their abilities.
Materials and Methods: Shaharchay river as a main source of providing drinking water of Urmia city and agricultural needs of surrounding lands and finally one of the main input sources of Lake Urmia is quite important in the region. For obtaining the predetermined goals of present study, average monthly flows of Shaharchay River in Band hydrometric station has been gathered from 1951 to 2011. Then, two third of mentioned data were used for calibration and the rest were used for validation of study models including genetic programming and M5 model trees. It should be noted that for prediction of Shaharchay river flows, previous data of mentioned river in 1, 2 and 3 months ago (Q, Q, Q) were used.
Genetic programming: was first proposed by Koza (17). It is a generalization of genetic algorithms. The fundamental difference between genetic programming and genetic algorithm is due to the nature of the individuals. In genetic algorithm, the individuals are linear strings of fixed length (chromosomes). In genetic programming, the individuals are nonlinear entities of different sizes and shapes (parse trees). Genetic programming applies genetic algorithms to a “population” of programs, typically encoded as tree-structures. Trial programs are evaluated against a “fitness function”. Then the best solutions are selected for modification and re-evaluation. This modification-evaluation cycle is repeated until a “correct” program is produced.
Model trees generalize the concepts of regression trees, which have constant values at their leaves. So, they are analogous to piece-wise linear functions. M5 model tree is a binary decision tree having linear regression function at the terminal nodes, which can predict continuous numerical attributes. Tree-based models are constructed by a divide-and-conquer method.
Results and Discussion: In order to investigate the probability of using different mathematical functions in genetic programming method, three combinations of the functions were used in the current study. The results showed that in the case of predicting river flows with Q, M5 model trees with root mean squared error of 4.7907 in comparison with genetic programming by the best mathematical functions and root mean squared error of 4.8233 had better performances. Obtained results indicated that adding more mathematical functions to the genetic programming and producing more complicated analytical formulations did not have positive effect in reducing prediction error. Unlike the previous observed trend, in case of predicting river flows with Q Q, the genetic programming method with root mean squared error of 3.3501 in comparison with M5 model trees with error of 3.8480 had more satisfied performance. Finally, in the case of predicting river flows with Q, Q,Q, the genetic programming method with root mean squared error of 3.3094 in comparison with M5 model trees with error of 3.5514 presented better predictions. As a result, it can be stated that genetic programming by the best mathematical functions and considering the input parameters of Q,Q,Q, by resulting less root mean squared error and high correlation coefficients had the best performances among others. Also, the results showed that adding more trigonometric functions did not improve the precisions of the predictions.
Conclusion: In this research, the intelligent models such as genetic programming and M5 model trees have been used for prediction of monthly flows of Shaharchay River located in East Azerbaijan, Iran. The obtained results showed that the genetic programming by the best mathematical functions and M5 model trees in case of considering the input parameters of Q,Q,Q, by less root mean squared error had the best performances in river flow predictions. As a conclusion, the genetic programming method by specific mathematical functions including four basic operations, logarithm, power and using input parameters of Q,Q,Q, has been proposed as the best and precise model for predicting Shaharchay River flows.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Estimation
  • Flow discharge
  • Intelligence methods
  • Statistical parameters
1- Alberg D., Last M., and Kandel A. 2012. Knowledge discovery in data streams with regression tree methods. Data Mining and Knowledge Discovery, 2(1): 69-78.
2- Alikhanzadeh A. 2013. Data mining. Olomrayaneh, Sari.
3- Aqil M., Kita I., Yano A., and Nishiygama A. 2005. A comparative study of artificial network and hourly behavior of run off. Journal of Hydrology, 337: 22-34.
4- Aytek A., and Alp M. 2008. An application of artificial intelligence for rainfall–runoff modeling. Journal of Earth System Science, 117(2): 145-155.
5- Bhattacharya B., and Solomatine D.P. 2006. Machine learning in sedimentation modeling. Neural Networks, 19(2): 208-214.
6- Danandehmehr A., and Majdzadeh Tabatabai M.R. 2010. Prediction of daily discharge trend of river flow based on genetic programming. Journal of Water and Soil, 24(2): 325-333. (in Persian with English abstract).
7- Ebrahimi Mohammadi S.H., and Boshri Se Ghaleh, M. 2011. Modeling and prediction of monthly discharge stream (case study: Qarasou River), 4th Iran Water Resources Management Conference, Amir kabir University of Technology, Tehran (In Persian).
8- El-Shafie A., RedaTaha M., and Noureldin A. 2007. A neuro-fuzzy model for inflow forecasting of the Nile river at Aswan high dam. Water Resource Management, 21: 533-556.
9- Fallahi M.R., Varvani H., and Goliyan S. 2012. Precipitation forecasting using regression tree model to flood control. 5th International watershed and water and soil resources management, 1-2 March, Kerman, Iran.
10- Farboudfam N., Ghorbani M.A., and Alami M.T. 2009. River flow prediction using genetic programming (Case study: Lighvan river watershed). Water and Soil Science, 19(1): 107-123. (in Persian with English abstract).
11- Firat M., and Gungor M. 2006. River flow estimation using adaptive neuro-fuzzy inference system. Journal of Mathematics and Computers in Simulation, 75(3-4): 87-96.
12- Ghobadian R., Ghorbani M.A., and Khalaj M. 2013. Comparison of performance of dynamic wave and gen expression programming methods to river flood routing. Journal of Water and Soil, 27(3): 592-602. (in Persian with English abstract).
13- Khalili K., Fakheri Fard A., Dinpaghoh Y., Ahmadi F., and Behmanesh J. 2013. Introducing and application of combined BL-ARCH model for daily river flow forecasting (Case study: Shahar-Chai river). Journal of Water and Soil, 27(2): 342-350. (in Persian with English abstract).
14- Khatibi R., Ghorbani M.A., Hasanpourkashani M., and Kisi O. 2010. Comparison of three artificial intelligence techniques for discharge routing. Journal of hydrology, 403(3-4): 201-212.
15- Khazaei m., and Mirzaei M.R. 2013. Comparison of artificial neural network and time series in prediction of monthly river flows. Journal of Watershed Engineering and Management, 5(2): 74-84. (in Persian).
16- Khu S.T., Liong S.Y., Babovic V., Madsen H., and Muttil N. 2001. Genetic programming and its application in real- time runoff forming. Journal of the American Water Resources Association, 37(2): 439-451.
17- Koza J.R. 1992. Genetic Programming: On the Programming of Computers by Means of Natural Selection. MIT Press.
18- Liu W.C., and Chen W.B. 2012. Prediction of water temperature in a subtropical subalpine lake using an artificial neural network and three-dimensional circulation models. Computers Geosciences, 45: 13-25.
19- Londhe S.N., and Dixit P.R. 2011. Forecasting Stream Flow Using Model Trees. International Journal of Earth Sciences and Engineering, 4(6): 282-285.
20- Moradizadeh Kermani F., Ghorbani M.A., Dinpashoh Y., and Farsadizadeh D. Afshari H.R. 2013. Predicting model of river streamflow based on chaotic phase space reconstruction. Water and Soil Science, 22(4): 1-16. (in Persian with English abstract).
21- Nabizadeh M., Mosaedi A., Hesam M., Dehghani A.A., Zakerinia M., and Meftah, M. 2012. River flow forecasting using fuzzy inference system (FIS) and adaptive neuro-fuzzy inference system (ANFIS). Iran-Watershed Management Science & Engineering, 5(17): 7-14. (in Persian with English abstract).
22- Naveh H., Khalili K., Alami M.T., and Behmanesh J. 2012. Forecasting river flow by bilinear nonlinear time series model (Case study : Barandoz-Chay & Shahar-Chai rivers). Journal of Water and Soil, 26(5): 1299-1307. (in Persian with English abstract).
23- Nourani, V., and Salehi, K. 2008. Rainfall-runoff modeling using Adaptive Neuro-Fuzzy network in comparison with Neural Network and Fuzzy Inference methods. CD’s of 4th national congress of civil engineering, Tehran University, 8p. (In Persian).
24- Pal M. 2006. M5 model tree for land cover classification. International Journal of Remote Sensing, 27(4): 825-831.
25- Quinlan J.R. 1992. Learning with continuous classes. In proceedings AI, 90 (Adams & Sterling, Eds), Singapore.
26- Sattari M.T., Pal M., Apaydin H., and Ozturk F. 2013. M5 model tree application in daily river flow forecasting in Sohu stream, Turkey. Water Resources, 40(3): 233-242.
27- Zahiri A.R., and Ghorbani Kh. 2013. Flow discharge prediction in compound channels by using decision model tree M5. Journal of Water and Soil Conservation, 24(3): 113-132. (in Persian with English abstract).
CAPTCHA Image