دوره و شماره: دوره 29، شماره 5، آذر و دی 1394 
بهینه‌سازی سامانه ترکیبی زهکش روباز و مخازن تأخیری

صفحه 1086-1094

10.22067/jsw.v29i5.25201

محمد ابراهیم بنی حبیب؛ سمیه سادات میرمومن؛ معصومه عیوضی


تخمین پارامترهای تجربی روش SCS اصلاح شده در آبیاری جویچه ای

صفحه 1143-1157

10.22067/jsw.v29i5.32690

مصطفی قهرمان نژاد؛ سعید برومند نسب؛ عبدعلی ناصری؛ علی شینی دشتگل


غلظت کل و قابل جذب فلزات سنگین و ارزیابی شاخص های آلودگی در خاک های شهرستان زنجان

صفحه 1297-1308

10.22067/jsw.v29i5.33846

مهدی طاهری؛ محمد اسماعیلی آفتابدری؛ تورج خوش زمان؛ محمد تکاسی؛ محمد عباسی


مطالعه کشت مریم گلی در شرایط استفاده از آب های آلوده به کادمیم و سرب

صفحه 1360-1375

10.22067/jsw.v29i5.51508

شهرام امیرمرادی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ علیرضا کوچکی؛ شهناز دانش؛ امیر فتوت