بررسی اثرات تغییر اقلیم بر تغذیه آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت سفید دشت)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

چکیده

امروزه موضوع تغییر اقلیم و مشکلات ناشی از آن از بحران‏های اساسی مدیریت منابع آب می باشد و از طرف دیگر با توجه به اینکه آب های زیرزمینی یکی از مهم‌ترین منابع تامین آب می باشد تحلیل اثرات تغییر اقلیم بر آب های زیرزمینی و تخمین دقیق میزان تغذیه آنها در دوره آتی ضرورت می یابد. در این تحقیق برای بررسی اثرات سناریوهای تغییر اقلیم بر منابع آب زیرزمینی، مطالعه موردی بر روی دشت سفید دشت واقع در حوزه آبریز مخزن چغاخور واقع در استان چهارمحال و بختیاری صورت گرفته است. در راستای این هدف از یکی از مدل های سه بعدی جفت شده اقیانوس- اتمسفر گردش عمومی جو 4AOGCM با نام HadCM3 برای شبیه سازی سری های زمانی متغیرهای اقلیمی دما و بارش تحت سناریوهای انتشار B1 و A2 در دوره آتی استفاده شد. همچنین به‌منظور ریز مقیاس نمائی داده‌های اقلیمی روزانه جهت تولید سناریوهای اقلیمی منطقه ای از مدل LARS-WG استفاده ‌شد. برای شبیه سازی رواناب سطحی منطقه، مدل IHACRES با داده های ماهانه دما، بارش و رواناب مشاهداتی واسنجی گردید. در ادامه به منظور مدلسازی سطح آب زیرزمینی منطقه، مدل GMS در دو حالت ماندگار و غیر ماندگار برای یک سال آبی واسنجی شده و سپس با استفاده داده های چهار سال آبی صحت سنجی شد. نهایتاً رواناب تولیدی و بارش در دوره آتی تحت عنوان پارامتر تغذیه به مدل سفره آب زیرزمینی وارد شده و اثر تغییرات اقلیمی در سطح ایستابی زیرزمینی با شبیه سازی آبخوان نام برده توسط نرم افزار GMS5 مورد برررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که بارندگی در دوره آتی تحت سناریوی های B1 و A2 به ترتیب حدود 26 و 33 درصد افزایش خواهد داشت. همچنین در دوره آتی در انتهای دوره (سال 2035) میزان تجمعی تغذیه آب زیرزمینی در سناریوی A2 به B1 حدود 10 متر مکعب بر ثانیه افزایش داشته که حاکی از افزایش اثرات تغییر اقلیم در سناریوی A2 نسبت به سناریوی B1 می باشد. ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب زیرزمینی این منطقه به منظور برنامه ریزی برای تعیین میزان بهره برداری از این منابع با لحاظ شرایط اقلیمی پیشرو در دوره آتی و ارائه راهکارهای سازگار با تغییر اقلیم جهت حفظ این منابع و مدیریت صحیح آبخوان به مدیران مربوطه کمک شایانی می نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Climate Change on Groundwater Recharge (Case Study: Sefid Dasht Plain)

نویسندگان [English]

  • samin ansari
  • Alireza Massah Bavani
  • Abbas Roozbahani
College of Abouraihan, University of Tehran
چکیده [English]

Introduction: Nowadays, the issue of climate change and its related problems are fundamental crisis in water resource management. On the other hand, considering that groundwater is the most important water resources, determination of the effects of climate change on groundwater and estimation the amount of their recharge will be necessary in the future.
Materials and Methods: In this research, to analyze the effects of climate change scenarios on groundwater resources, a case study has been applied to the Sefid Dasht Plain located in Chahar Mahal and Bakhtiari Province in Iran. One of the three Atmospheric-Ocean General Circulation Models (AOGCM) which is called HadCM3, under the emission scenarios A2 and B1 is used to predict time series of climate variables of temperature and precipitation in the future. In order to downscale the data for producing the regional climate scenarios, LARS-WG model has been applied. Also, IHACRES model is calibrated and used for simulation of rainfall - runoff with monthly temperature, precipitation and runoff data. The predicted runoff and precipitation production in future have been considered as recharge parameters in the ground water model and the effects of climate change scenarios on the ground water table has been studied. To simulate the aquifer, GMS software has been used. GMS model is calibrated in both steady and unsteady state for one year available data and verification model has been performed by using the calibration parameters for four years.
Results and Discussion: Results of T- test shows that LARS-WG model was able to simulate precipitation and temperature selected station appropriately. Calibration of IHACRES model indicated the best performance with τw=6 و f=7.7 and the results shows that IHACRES model simulated minimum amount of runoff appropriately. Although it didn’t simulate the maximum amount of runoff accurately, but its performance and Nash coefficient is acceptable. Results indicate that changes of monthly precipitation in the future period are less than the base period in both scenarios A2 and B1. Precipitation increases about 26 and 33 percent under the scenario B1 and A2 respectively in the future compared to the base period. The monthly average temperature in the future compared to monthly average temperature in the base period has been increasing in both scenarios about 1 degree. Root Mean Square Error criteria for aquifer simulation was 1.6 in steady state and 1.9 in unsteady state. This result indicates that the aquifer has been accurately simulated. Assuming the same rate of pumping wells in the future period and in the base period, despite the increasing of recharge in the future period, water levels decrease notably in the central plains due to exceeding operation. At the end of the period (year 2035) the amount of cumulative groundwater recharges in the scenario A2 compared to scenario B1 increases about 10 cubic meters per second, which shows that the impacts of climate change in the A2 scenario compared to the B1 scenario is more.
Conclusion: Study the impact of climate change is important in our country because the major uses of water supply of groundwater. Enormous use of this resource has been defected aquifer problematically. So, it is necessary to survey impacts of climate change in future period on recharge and water levels aquifer by modeling and simulation. It is useful to predict the future conditions of groundwater. Although the recharge increases in future period, but with respect to high rate of groundwater use, it is impossible to achieve an equivalent level of aquifer without any planning. We need to control on pumping well and treatment of aquifer such as underground water dam, artificial recharge and etc. results of this research can be evaluated by other climatic scenarios, downscaling models and rainfall-runoff models. The results of this research, considerably helps to assess the effects of climate change scenarios on ground water resources as well as its proper planning and management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • AOGCM
  • GMS
  • IHACRES
  • Climate Scenarios
  • LARS-WG
  • Simulation of Aquifer
1- Barret L., Kurylyk Kerry T., and Mac Quarrie B. 2013. The uncertainty associated with estimating future groundwater recharge: A summary of recent research and an example from a small unconfined aquifer in a northern humid-continental climate. Journal of Hydrology,Volume 492, 7 June 2013, Pages 244–253.
2- Barret L., Kurylyk Kerry T., Mac Quarrie B., and Clifford Voss I. 2014. Climate change impacts on the temperature and magnitude of groundwater discharge from shallow, unconfined aquifers. Water Resources Research, Volume 50, Issue 4, pages 3253–3274.
3- Brouyere S., and Dassargues V. 2004. Spatially Distributed, Physically-Based Modelling for Simulating the Impact of Climate Change on groundwater Reserves. Proceeding of British Hydrological Society, 9: 1-15.
4- Eckhardt K., and Ulbrich U. 2002. Potential impacts of climate change on groundwater recharge and streamflow in a central European low mountain range. Journal of Hydrology 284, 244–252.
5- Goderniaux P. 2009. Largescale surface–subsurface hydrological model to assess climate change impacts on groundwater reserves. Journal of Hydrology 373, 122– 138.
6- Goderniaux P., Brouyère S., Blenkinsop S., Aidan Burton Hayley J., Fowler Philippe O., and Alain D. 2011. Modeling climate change impacts on groundwater resources using transient stochastic climatic scenarios.Water Resources Research و Volume 47, W12516.
7- Harbough A.W., Banta E.R., Hill M.C., and McDonald M.G. 2000. MODFLOW –2000 the U.S. Geological survey Modular Groundwater Model. User guideTo Modularization Concepts and Groundwater Flow Process.
8- Holman I.P., Rounsevell M.D.A., Harrison P.A., Nicholls R.J., Berry P.M., Audsley E., and Shackley S. 2005. A regional, multi-sectoral and integrated assessment of the impacts of climate and socio-economic change in the UK: Part I Methodology. Climate Change (in press).
9- Holman I.P. 2006. Climate change impacts on groundwater recharge-uncertainty, shortcomings, and the way forward? , Hydrogeology Journal, 14.
10- IPCC 2007. Summary for Polocymarkers in Climate Change. Solomom S, Qin D, Manning M, Chen Z, Marquis M, Averyt K.B, Tignor M, Miller H.L (eds). The Physical Science Basis, Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press, Cambridge.
11- Jackson C. R., Meister R., and Prudhomme C. 2010. Journal of Hydrology 399, 12–28.
12- Jakeman A.J., and Hornberger G.M 1993. How much complexity is warranted in a rainfall-runoff model? , Water Resources Research, 29(8).
13- Jones P.D., and Hulme M. 1996. Calculating regional climatic time series for temperature and precipitation: methods and illustrations. International journal of climatology 16: 361-377.
14- Jyrkama M.I., and Sykes J.F. 2007. The impact of climate change spatially varying groundwater recharge in the grand river watershed (Ontario). Journal of Hydrology, 338: 237-250.
15- Mahab GHodss Consulting Engineering Company. TheWhite Plaingroundwaterstudies. (2008).
16- Massah AR., and Morid S. 2006. Evaluation of posterior distribution of uncertainty bands due to climate change on probability distribution of runoff, using Baisian approach. In: Proceeding. Second National Conference on Water Resources Management. Esfahan. Iran. 22-23 January, (in Persian)
17- Russell S., Crosbie Bridget R., Scanlon Freddie S., Mpelasoka Robert C., Reedy John B., Gates and Zhang L. 2013. Potential climate change effects on groundwater recharge in the High Plains Aquifer, USA. Water Resources Research, vol49, 1–16, doi: 10.1002.wrcr. 20292.
18- Semenov M.A., and Barrow E.M. 2002. LARS-WG a stochastic weather generator for use in climate impact studies (version3.0). User’s manual.
19- Semenov M.A., and Stratonovitch P. 2010. Use of multi-model ensembles from global climate models for assessment of climate change impacts. http://www.int-res. com /articles /cr_oa / c041p001.pdf
20- ToufanTabrizi N. 2009. The effectof climate change onFresh groundwater resourcesin coastal areas (case study: Dirkangan Plain, Iran). (in Persian with English abstract)
21- Toews M.W., and Allen D.M. 2009. Evaluating different GCMs for predicting spatial recharge in an irrigated arid region. Journal of Hydrology, 374: 265-281.
22- Wilby R.L., and Harris I. 2006. A frame work for assessing uncertainties in climate change impacts: low flow scenarios for the River Thames, UK. Water Resources Research, vol 42, w02419, 10 pp.
CAPTCHA Image