دوره و شماره: دوره 30، شماره 2 - شماره پیاپی 46، خرداد و تیر 1395 

مقالات پژوهشی

1. تحلیل روند تغییرات ایستگاهی و منطقه ای بارش نیم قرن اخیر کشور ایران

صفحه 643-654

10.22067/jsw.v30i2.39130

محمد ناظری تهرودی؛ کیوان خلیلی؛ فرشاد احمدی


14. اثر گیاهان پیش کاشت بر شکل های شیمیایی مس در ریزوسفر و توده خاک و ارتباط آن با جذب مس بوسیله گندم

صفحه 511-521

10.22067/jsw.v30i2.38982

شهرزاد کبیری نژاد؛ محمود کلباسی؛ امیر حسین خوشگفتار منش؛ مهران هودجی هودجی؛ مجید افیونی


16. تحلیل وضعیت اکسایش- کاهش و روند تحول خاک‎های شالیزار در یک توپوسکوئنس

صفحه 484-496

10.22067/jsw.v30i2.39163

جواد سیدمحمدی؛ لیلا اسماعیل نژاد؛ حسن رمضانپور؛ کامران افتخاری


19. بررسی اثر کم آبیاری تنظیم شده و کم آبیاری ناقص ریشه بر پارامترهای فیزیولوژیکی و فتوسنتزی ذرت علوفه ای

صفحه 432-442

10.22067/jsw.v30i2.48803

نادر نادری؛ رامین فضل اولی؛ میرخالق ضیا تبار احمدی؛ علی شاهنظری؛ سعید خاوری خراسانی