بررسی جمعیت باکتری‌های اکسید کننده آهن و گوگرد در خاک معدن مس میدوک شهربابک

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 شهید باهنر کرمان

2 واحد علوم و تحقیقات سیرجان، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

یکی از شاخص‌های مهم در ارتباط با صنعت، اقتصاد و محیط زیست دستیابی به بیشترین باز یابی با حداقل هزینه و کمترین میزان آلودگی است. امروزه استفاده از میکروارگانیزم‌های کمولیتوتروف مزوفیل در استخراج فلزاتی چون مس، اورانیوم، طلا، کبالت و مولیبدن معروف به پدیده استخراج بیولوژی در سنگهای کم عیار معمول شده است. هدف از انجام این تحقیق شمارش دو دسته مهم از باکتری‌های اکسید کننده آهن وگوگرد در مناطق مختلف معدن میدوک شهربابک در استان کرمان می باشد. برای دستیابی به این هدف از هفت نقطه مختلف معدن میدوک نمونه‌های خاک جمع آوری شد. تعداد باکتری‌های اتوتروف اکسید کننده آهن و گوگرد با تهیه سریال رقت از نمونه‌ها و کشت در محیط نه کی حاوی آهن و گوگرد عنصری بترتیب انجام شد. باکتری‌های هتروتروف نیز با کشت در محیط نوترینت براث شمارش شدند. تعداد حداکثر احتمالی باکتری‌های اتوتروف و هتروتروف نیز با کشت رقت‌های اعشاری از نمونه‌ها در محیط اختصاصی درون میکروپلیت‌های 24 خانه انجام شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که بیشترین میزان باکتری‌های هتروتروف مربوط به YP نمونه خاک زرد رنگ نزدیک به تشتک PLS و کمترین تراکم باکتری‌های هتروتروف در نمونهOP پد اکسیدی بود. بالاترین تراکم اکسیدکننده‌های آهن مربوط به نمونه OP پد اکسیدی بود و کمترین تراکم نیز مرتبط به YP نمونه خاک زرد رنگ نزدیک به تشتک PLS بود. تنوع نسبتا پایینی در نمونه‌های معدن در خصوص اکسیدکننده‌های آهن وجود داشت. بالاترین تراکم اکسید کننده های گوگرد مربوط بهYP خاکهای زرد رنگ اطراف تشتک PLS بود وکمترین تراکم باکتری‌های اکسید کننده گوگرد مربوط به OP پد اکسیدی معدن بود. تنوع مناسبی از انواع اکسیدکننده‌های گوگرد در معدن میدوک در مقایسه با اکسیدکننده‌های آهن وجود دارد. با بکارگیری نتایج حاصله از این تحقیق و باکتری‌های اتوتروف بدست آمده می توان جهت افزایش فرایندهای بیولیچینگ در معدن میدوک بهره برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study the Population of Iron and Sulfur Oxidizing Bacteria in the Soil of Miduk Cooper Mine in Shahrebabk

نویسندگان [English]

  • M. Hassanshahian 1
  • S. Ghorbani 2
1 Department of Biology, Faculty of Science, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
2 Department of Microbiology, Islamic Azad University, Sirjan Branch, Sirjan, Iran
چکیده [English]

Introduction: One of the most important indicators in relation to industry, economy and environment is to achieve the most recovery with the least cost and minimum pollution. Today, the use of chemolithotrophic microorganisms is common for extraction of some metals such as cooper, uranium, gold, cobalt and molybdenum in bioleaching process of low-grade rocks. Attention to the bioleaching of heavy metals such as copper, nickel, cobalt, zinc, and molybdenum has been increased in recent years because of its application to low-grade ores. The variety of microbes identified as being capable of growth in situations that simulate bio-mining commercial processes is rapidly growing. This is partly because of an increase in the number of environments being screened for such organisms, partly because of an increase in the variety of minerals being tested, and most importantly because of new techniques available to screen for the presence of organisms. The aim of the present research was to study the quantity of two important autotrophic bacteria, iron and sulfur oxidizing bacteria, in different regions of Miduk mine in Shahrbabak, Kerman province.
Materials and Methods The soil samples were collected from different locations of Miduk cooper mine such as: Sulfuric Pool Acid Discharge (PAD), Oxidic PAD, Sulfuric damp, Pool Leaching Sulfuric (PLS)and leaching hip. Top layer of mine soil (about 1 cm) was removed. In each site, soil samples were collected from five different spots. The quantity of iron and sulfur oxidizing bacteria were measured by culture of serial dilutions of samples in 9K medium with Iron and sulfur as electron sources, respectively. The 9K medium was used for enrichment of iron and sulfur oxidizing bacteria in collected mine samples. These two important groups of bacteria have autotrophic growth but the energy sources for these two bacteria are different. Iron oxidizing bacteria use ferrous ion in form of FeSO4 but sulfur oxidizing bacteria use inorganic sulfur and sulfur compounds as a source of energy and obtain the carbon from the reduction of the CO2 of the atmosphere, in autotrophic growth. Heterotrophic bacteria were quantified by culture in nutrient broth medium. Most probable number (MPN) method was used to enumeration the autotrophic and heterotrophic bacteria by culture of samples in 24 well microplates with specific medium. The positive index for enumeration iron and sulfur oxidizing bacteria in these experiments were red color and turbidity, respectively. The microplates were incubated for 21 days for autotrophic bacteria and 7 days for heterotrophic bacteria.
Results and Discussion: The results of this research showed that the highest quantity of heterotrophic bacteria related to soil near to PLS and the lowest quantity belonged to sulfuric PAD. Iron oxidizing bacteria had the highest density on oxidizing Pad (OP) and the lowest density of these bacteria found in soil near to PLS. The diversity of iron oxidizing bacteria was low in the mine. The lowest quantity of sulfur oxidizing bacteria related to oxidizing PAD. Although appropriate diversity of sulfur oxidizing bacteria in compare to iron oxidizing bacteria was observed in the Miduk mine. These results about quantity of iron oxidizing bacteria confirmed this truth that the presence of oxygen and also low acidity in oxidizing Pad (OP) has major effect on the distribution and quantity of iron oxidizing bacteria. Because, the optimum condition for growth of iron oxidizing bacteria is low acidity and abundance of oxygen that these two factors provided in oxidic Pad (OP).
The quantity of sulfur oxidizing bacteria was high in yellow soil near to PLS. These results obtained by enumeration with MPN and Newbar lam methods. This result can be interpreted as the high concentration of sulfur element in this region has a selection force to prevalent the sulfur oxidizing bacteria in compare to iron oxidizing bacteria in this region. Because, when the sulfur is high, the bacteria that can use this element as their only energy source for fixation of CO2 is dramatically increased.
Conclusions: In the present research, the quantity and distribution of iron and sulfur oxidizing bacteria of Miduk cooper mine were studied. Based on the results, iron and sulfur oxidizing bacteria had the highest density on oxidizing Pad (OP) and in yellow soil near to PLS, respectively. Although sulfur oxidizing bacteria had an appropriate diversity compared to iron oxidizing bacteria in Miduk mine. However, the results obtained in this study confirmed that the sufficient quantity of iron and sulfur oxidizing bacteria were present in this mine. Then, the soil bacteria of this mine can be used to enhance the bioleaching process in Miduk mine.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bioleaching, Iron
  • Oxidizing bacteria
  • sulfur
1- Auld R.R., Myre M., Mykytczuk N.C., Leduc L.G. and Merritt T.J. 2013. Characterization of the microbial acid mine drainage microbial community using culturing and direct sequencing techniques, Journal of Microbiological Methods, 93(2): 108-115.
2- Behera B.C., Patra M., Dutta S.K. and Thatoi H.N. 2014. Isolation and characterization of sulphur oxidising bacteria from mangrove soil of mahanadi river delta and their sulphur oxidising ability, Journal of Applied & Environmental Microbiology, 2(1): 1-5.
3- Bosecker K. 1997. Bioleaching metal solubilization by microorganisms, FEMS Microbiology Reviews, 54: 591-604.
4- Errico G. 2006. Identification and characterization of a novel bacterial sulfite oxidase with No Heme binding domain from Deinococcus radiodurans, Journal of Bacteriology, 87: 694-701.
5- Gadd GM. 2010. Metals, minerals and microbes: Geomicrobiology and bioremediation Microbiology, 156(3): 609-643.
6- Hallberg K.B. 2010. New perspectives in acid mine drainage microbiology Hydrometallurgy, Hydrometallurgy, 104 (3): 448-453.
7- Hirotomo O.H.B.A. and Naoto O.W.A. 2005. Isolation and Identification of sulfur-oxidizing bacteria from the Buried layer containing Reduced sulfur compounds of a paddy field on sado Island, Bulletin Agriculture, 58(1): 55-61.
8- Jiang C., Ying L., Yanyang L., Xu G. and Shuang-Jiang L. 2009. Isolation and characterization of ferrous-and sulfur-oxidizing bacteria from Tengchong solfataric region, China Journal of Environmental Sciences, 21(9): 1247-1252.
9- Karsten A., Breuker A., Blazejak A., Bosecker K., Kock D. and Wright T.L. 2007. The biogeochemistry and microbiology of sulfidic mine waste and bioleaching dumpsand heaps, and novel Fe(II)-oxidizing bacteria, Hydrometallurgy, 104 (3): 342–350
10- Nancy C., Ying L., Yanyang L., Xu G. and Shuang-Jiang L. 2009. Isolation and characterization of ferrous-and sulfur-oxidizing bacteria from Tengchong solfataric region, Journal of Environmental Sciences, 21(9): 1247-1252.
11- Parvathi A., Krishna K., Jose J., Joseph N. and Nair S. 2009. Biochemical and molecular characterization of Bacillus pumilus isolated from coastal environment in Cochin, India. Brazilian Journal of Microbiology, 40(2): 269-275.
12- Rawlings E. 2005. Characteristics and adaptability of iron-and sulfur-oxidizing microorganisms used for the recovery of metals from minerals and their concentrates, Microbial cell factories, 4: 13-21.
13- Valente T. M. and Gomes C. L. 2009. Occurrence, properties and pollution potential of environmental minerals in acid mine drainage, Science of the Total Environment, 407(3): 1135-1152.
14- Vardanyan N.S. 2014. New sulphur oxidizing bacteria isolated from bioleaching pulp and copper concentrates universal, Journal of Microbiology Research, 2(2): 27-31.
15- Willner J. and Fornalczyk A. 2013. Extraction of metals from electronic waste by bacterial leaching, Environment Protection Engineering, 39(1): 197-208.
CAPTCHA Image