دوره و شماره: دوره 31، شماره 4 - شماره پیاپی 54، مهر و آبان 1396، صفحه 1001-1232 
بررسی پراکنش مکانی شاخص‌های بیولوژیک کیفیت خاک در مزارع گندم دشت پاسارگاد

صفحه 1247-1259

10.22067/jsw.v31i4.60472

وحید اله جهاندیده مهجن آبادی؛ علی داد کرمی؛ سید روح اله موسوی؛ هادی اسدی رحمانی


تعیین حد بحرانی آهن برای لوبیا در استان مرکزی

صفحه 1148-1158

10.22067/jsw.v31i4.57439

محمدعلی خودشناس؛ جواد قدبیک لو؛ مسعود دادیور


تأثیر مدیریت تلفیقی محصول بر کربن و اشکال نیتروژن خاک

صفحه 1093-1107

10.22067/jsw.v31i4.57204

امیرصالح بغدادی؛ مهیار بالازاده؛ علی کاشانی؛ فرید گل زردی


بررسی اثر پلی‌آکریل‌آمید در کنترل فرسایش بادی خاک شنی دشت آزادگان

صفحه 1070-1082

10.22067/jsw.v31i4.32428

فاطمه ارزاقی؛ احمد فرخیان فیروزی؛ نعیمه عنایتی ضمیر؛ بیژن خلیل مقدم