جداسازی باکتری‌های کارا در رسوب زیستی کربنات‌کلسیم (MICP) و ارزیابی توانایی آنها در کنترل فرسایش بادی خاک‌های شور اطراف دریاچه ارومیه

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه ارومیه

چکیده

در این پژوهش، به­منظور شناسایی و جداسازی باکتری­های بومی با توانایی رسوب زیستی کربنات­کلسیم (MICP)، 25 نمونه خاک از جنوب استان آذربایجان­غربی جمع­آوری شدند. بعد از مراحل غربالگری اولیه باکتری‌ها، پنج باکتری بومی با توانایی بالای هیدرولیز اوره و همچنین مقاوم به­شوری جداسازی شد. جهت بررسی کنترل فرسایش بادی آزمونی به صورت فاکتوریل در قابل طرح کاملاً تصادفی در دو فاکتور و سه تکرار که فاکتور اول در هشت سطح (شامل پنج باکتری جداسازی شده (U3، U8 ، U16، U35، U40) و باسیلوس پاسته­اوری (شاهد مثبت)، تیمار بدون باکتری و بدون عامل سیمانی (به­صورت موهومی) و تیمار بدون باکتری و دارای عامل سیمانی و فاکتور دوم شامل غلظت­های مختلف محلول کلریدکلسیم به­همراه اوره در سه سطح (1/0، 5/0 و 1 مولار) ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که جدایه­های U3 و U16 دارای بیشترین مقدار هیدرولیز اوره و از نظر تحمل به­شوری U16 دارای کمترین مقدار و  U3بیشترین تحمل به شوری بود. نتایج حاصل از آزمون تونل باد نشان داد که آستانه فرسایش بادی در نمونه‌های شاهد منفی در حدود m/s 4/9 و برای نمونه­های MICP (رسوب میکروبی کربنات کلسیم) بسیار بالاتر از سرعت دستگاه تونل­باد (25 متر بر ثانیه) بود. حداکثر میزان مقاومت­فروروی در نمونه تیمار شده با جدایه U3 و سطح یک مولار کلریدکلسیم MPa 5/13 و نمونه­های شاهد منفی و دارای مواد سیمانی به­ترتیب MPa0 و 97/0 بدست آمد. چنین استنباط می‌شود که می‌توان از فرایند MICP و باکتری‌های بومی توانمند در این پدیده برای برای کاهش فرسایش بادی استفاده نمود. که فاکتور اول در هشت سطح (شامل پنج باکتری جداسازی شده (U3، U8، U16، U35، U40)، باسیلوس پاسته­اوری (به­عنوان شاهد مثبت که از مرکز کلکسیون میکروبی ایران تهیه گردید)، تیمار بدون باکتری و بدون عامل سیمانی (شاهد منفی) و تیمار بدون باکتری و دارای عامل سیمانی) و فاکتور دوم در سه سطح شامل غلظت­های مختلف محلول کلرورکلسیم به همراه اوره (1/0، 5/0 و 1 مولار) مورد ارزیابی قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Isolation of Efficient Bacteria in Microbial-induced Calcite Precipitation and Evaluation of their Ability in Control of Windy Erosion of Saline Soils around Urmia Lake

نویسندگان [English]

 • M. Moeinfar
 • M.H. Rasouli Sadaghiani
 • M. Barin
 • F. Asadzadeh
Urmia University
چکیده [English]

 
Introduction: Dust is one of the most important destructive phenomena in the world, that annually causing damage to human health and the environment. This issue ranks after two major challenges of climate change and water scarcity as the third most important challenge facing the world in the 21st century that is considered. Microbial-induced calcite precipitation (MICP) is a relatively green and sustainable soil improvement technique. It utilizes biochemical process that exists naturally in soil to improve engineering properties of soils. The calcite precipitation process is uplifted by the mean of injecting higher concentration of urease positive bacteria and reagents into the soil. In this process, the enzyme present in the bacteria hydrolyzes the urea in the environment and through reacting with the calcium ion, leads in the deposition of calcium carbonate. The main objective of this study is isolation native ureolytic bacteria from different soil of around Urmia Lake and then, the evaluation their efficiency in the MICP for stabilization of sandy soils and reduce windy erosion.
Materials and Methods: In order to isolate ureolytic bacteria, 25 soil samples were taken from different land use in West Azarbaijan province, Iran. To increase the number of ureolytic bacteria in soil samples were used from the enrichment solution and then ureolytic bacteria were isolated and purified. These isolates were subjected to various biochemical tests, as well as the growth curve and urease activity were determined. In order to investigate the potential for soil improvement, a factorial experiment was conducted based on a completely randomized design with two factors including microbial treatment in eight levels (including five isolated bacteria (U3, U8, U16, U35 and U40) and Bacillus pasteurii (as control Positive), non-bacterial and non-cementation (as control negative) and non-microbial but with cementation solution treatments) and another factor including different concentrations of calcium chloride solution with urea at three levels (0.1, 0.5 and 1 molar), in three replications. After injection of cementation solution and bacterial solution to soil, penetration resistance and windy erosion rates in sandy soil were assessed
Results and Discussion: In study, overall 45 isolates of the bacteria were isolated and purified. Among of 44 isolates, five bacterial isolates (U3, U8, U16, U35 and U40) had the highest urease activity. The growth curve of bacterial isolates showed that the highest urease activity and microbial population were in the time period of 13 to 16 hours after microbial culture, which it is represents the best time use bacterial solution in the MICP process. According to the results of soil improvement tests, the amount of soil erosion in the MICP treatment at a wind speed of 25 m/s was zero and the rate of penetration resistance was averaged over 13 MPa, which has a very impressive impact on MICP in controlling wind erosion, especially at high speeds of wind. The results showed that U3 and U16 isolates had the highest amount of urea hydrolysis and also U16 and U3 had the lowest and the highest tolerance to salinity, respectively. The results of the wind tunnel showed that the wind erosion threshold in negative control samples (non-bacterial and non-cementation) were 9.4 m/s and for MICP samples (including five isolated bacteria and Bacillus pasteurii ) were much higher than the wind tunnel speed in the wind tunnel machine in Urmia university (25 m/s). The maximum penetration resistance (13.5 MPa) was obtained in the sample treated with U3 isolate and 1 molar calcium chloride, but negative control treatments (non-bacterial and non-cementation) as well non-microbial but with cementation solution treatments were 0 and 97.0 MPa, respectively.
Conclusion: The amount of soil wind erosion was zero in MICP treatment with the wind tunnel speed 25 m/s that indicates very important effects MICP to control wind erosion of sandy soils to compare control treatments (non-bacterial and non-cementation and non-microbial but with cementation solution) in high wind speeds. The application of MICP treatment in the soil, in addition to increasing its wind erosion resistance, also increased penetration resistance in the soil. Increasing the penetration resistance of MICP treatments (including five isolated and Bacillus pasteurii) can be due to the activity of bacterial isolates, chemical interactions, and the formation of calcium carbonate precipitation into soil cavities, which causes to form a hard layer in soil. Also, obtained resistance by using isolated bacteria indicates that there are many unknown microorganisms that can carry out MICP better than Bacillus pasteurii and probably they will be better compatible and establish because they are native.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Biological cementation
 • Penetration resistance
 • Ureolytic bacteria
 • Windy erosion
1- Alhour M.T. 2013. Isolation, Characterization and Application of Calcite Producing Bacteria from Urea Rich Soils. The Master thesis of science in biotechnology. Islamic University – Gaza.
2- Al-Thawadi S.M. 2008. High Strength In-situ Biocementation of Soil by Calcite Precipitating Locally Isolated Ureolytic Bacteria. Ph.D thesis for Biological Sciences & Biotechnology, Faculty of Murdoch University, Perth, Western Australia. (In Persian with English abstract)
3- Cornelis W.M., and Gabriels D. 2005. Optimal windbreak design for wind-erosion control. Journal of Arid Environments 61(2): 315-332.
4- DeJong J.T., Mortensen B.M., Martinez B.C., and Nelson D.C. 2010. Bio-mediated soil improvement. Ecological Engineering 36: 197-210.
5- Ekhtesasi M.R., and Sepehr A. 2009. Investigation of wind erosion process for estimation, prevention, and control of DSS in Yazd–Ardakan plain. Environmental Monitoring and Assessment 159: 267–280.
6- Goudie A.S. 2009. Dust storms: recent developments. Journal of Environmental Management 90: 89–94.
7- Azimzadeh H., and Fotouhi F. 2014. The study on the effects of desert pavement on wind erodibility (Case study: Yazd- Ardakan plain). Iranian Journal of Rangeland and Desert Research 20(4): 695-705. (In Persian)
8- Hoshmand A. 2012. Laboratory evaluation of effective factors on bacterial deposition of calcium carbonat in sand. The thesises of sahand industrial University. Faculty of civil Engineering.
9- Kahani M., Kalantari F., Bazzazzadeh R., and Mirzaii B. 2012. Biological calcium carbonate sedimentation in sandy soils and its effect on increasing soil resistance. Journal of Environmental Science and Engineering 52: 11-19. (In Persian with English abstract).
10- Li J., Okin G.S., Alvarez L., and Epstein H. 2007. Quantitative effects of vegetation cover on wind erosion and soil nutrient loss in a desert grassland of southern New Mexico, USA. Biogeochemistry 85(3): 317-332.
11- Maleki Kakler M., Ebrahimi S., Asadzadeh F., and Emami Tabrizi M. 2016. Evaluation efficiency of carbonate for stabilization of sandy soils. Iran Water and soils Research. 47(2): 407-415. (In Persian with English abstract)
12- Khosroshahi M., Abtahi M., Kashki M.T., Lotfinasab S., Dargahian F., and Ebrahimi Z. 2017. Determining deserts domain of Iran aspect of natural environmental factors. Iranian Journal of Rangeland and Desert Research 24(2): 404-417. (In Persian)
13- Ekhtesasi M.R., and Hazirei F. 2015. Effects of cement mulch combinations on sand dunes fixation. Journal of Rangeand Watershed Management 68(4): 739-750. (In Persian)
14- Mortensen B.M., and DeJong J.T. 2011. Strength and stiffness of MICP treated sand subjected to various stress paths. In Geo-Frontiers 2011: Advances in Geotechnical Engineering. (pp. 4012-4020).
15- Movahedan M., Abbasi N., and Keramati M. 2012. Wind erosion control of soils using polymeric materials. Eurasian Journal of Soil Science 1(2): 81-86.
16- Nordstrom K.F., and Hotta S. 2004. Wind erosion from cropland in the USA: a review of problems, solutions and prospects. Geoderma 121(3-4): 157-167.
17- Rezaei Banafsheh M., Zeraei I., and Zanganeh S. 2013. Study the effects of dust storms on human life and the environment. First National Geography Conference, Tehran. page 76-86. (In Persian with English abstract)
18- Shafabakhsh K., and Ebrahimi S. 2009. Guide for fixing pavement layers and roads. Transportation Research Institute publication. Second edition.
19- Sharifi M. 1994. Interpretation and principles of biochemical tests in medical bacteriology. first edition. Tabriz publication.
20- Skidmore E.L., and Hagen L.J. 1977. Reducing wind erosion with barriers. Transactions of the ASAE, 20(5): 911-0915.
21- Song H.W. 2007. Corrosion monitoring of reinforced concrete structures-A review. International Journal of Electrochem. Science 2: 1-27.
22- Tibke G. 1988. Basic principles of wind erosion control. Agriculture, Ecosystems & Environment 22: 103-122.
23- Toure A.A., Rajot J.L., Garba Z., Marticorena B., Petit C., and Sebag D. 2011. Impact of very low crop residues cover on wind erosion in the Sahel. Catena 85(3): 205-214.
24- Van Paassen L.A., Harkes M.P., Van Zwieten G.A., Van der Zon W.H., Van der Star W.R.L., and Van Loosdrecht M.C.M. 2009. Scale up of BioGrout: a biological ground reinforcement method. Procceedings of the 17th International conference on soil mechanics and geotechnical engineering, Alexanderia, Egypt, Pp: 2328-2333.
25- Van Paassen L.A., Daza C.M., Staal M., Sorokin D.Y., Van der Zon W., and Van Loosdrecht M.C.M. 2009. Potential soil reinforcement by biological denitrification. Ecological Engineering In Press, Corrected Proof.
26- Whiffin V.S. 2004. Microbial CaCO3 Precipitation for the production of Biocement. Ph.D thesis for Biological Sciences & Biotechnology, Faculty of Murdoch University, Perth, Western Australia.
27- Young D.L., and Schillinger W.F. 2012. Wheat farmers adopt the undercutter fallow method to reduce wind erosion and sustain profitability. Soil and Tillage Research 124: 240-244.
28- Yua J.J., Smithson S.L., Thomasa P.W., Kirklandb T.N., and Cola G.T. 1997. Isolation and characterization of the urease gene (URE) from the pathogenic fungus Coccidioides immitis. Gene 198: 387–391.
29- Zamani S., and Mahmoodabadi M. 2013. Effect of particle-size distribution on wind erosion rate and soil erodibility. Archives of Agronomy and Soil Science 59(12): 1743-1753.
CAPTCHA Image
دوره 34، شماره 1 - شماره پیاپی 69
فروردین و اردیبهشت 1399
صفحه 143-154
 • تاریخ دریافت: 24 فروردین 1398
 • تاریخ بازنگری: 20 آبان 1398
 • تاریخ پذیرش: 06 آذر 1398
 • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1399